BN§ 132

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9918
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2003-06-17

BN§ 132
Motion till kommunfullmäktige angående detaljplan vid utbyte av vindkraftverk på Näsudden – Remiss från kommunstyrelsen KS2002/0516-21

Dnr 2003-32016
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets yttrande som sitt eget till kommunstyrelsen.

ÄRENDEBESKRIVNING
En motion från folkpartiet till kommunfullmäktige inkom 2002-12-16 ?Angående detaljplan vid utbyte av vindkraftverk på Näsudden där Bror Lindahl hemställer att;
  • en detaljplan framtages för Näsudden och att inga bygglov för utbyte av vindkraftverk medges förrän en detaljplan finns för området.
  • all fortsatt utbyggnad av vindkraft planeras, så länge inga planer eller finansiering finns för en ny fastlandskabel och ett utbyggt nät, inom ramen för tillgängliga 160 MW.?
STADSARKITEKTKONTORETS YTTRANDE
Motionen tar upp många frågeställningar och funderingar angående vindkraftsutbyggnaden men stadsarkitektkontorets svar bemöter endast vad folkpartiet hemställer (se ärendebeskrivningen) att kommunen ska göra

Den första punkten i motionen vill villkora att en detaljplan ska upprättas innan nya bygglov får ges. Det är dock ytterst tveksamt om en detaljplan är det rätta verktyget för att säkerställa en generationsväxling. För det första är det tveksamt att nyttja detaljplaneinstrumentet för att endast reglera en fråga, i detta fall vindkraftsbyggande, för ett så stort geografiskt område. En detaljplan reglerar alla bebyggelsefrågor och kommer sålunda att reglera/förbjuda övrig byggnation inom området. En total reglering av byggandet inom Näsområdet kan nog inte heller vara ?motionsförfattarens? intention.

Stadsarkitektkontoret anser dock att det vore önskvärt att det görs en utvärdering av vindkraftutbyggnaden på Näs innan det är dags för en s k generationsväxling dvs en process som innebär att de gamla vindkraftverken ersätts med nya verk. Vid en samlad översyn kan det bl a klarläggas om en generationsväxling bör få annan arrondering än dagens befintliga vindkraftverk. Kanske ska något delområde, siktvy undantas från vindkraftsetableringar. Det vore värdefullt att stämma av vilka erfarenheter de boende på Näs har som vi ska ta lärdom av vid en generationsväxling. Vidare kan det finnas skäl att studera olika områden inom Näs och klarlägga om generationsväxlingen bör/kan ske på olika sätt. En studie som kartlägger attityder borde kunna utföras av Högskolan. Stadsarkitektkontoret diskuterar just nu ett samarbete i planfrågor med högskolan när det gäller att utvärdera olika typer av planer.

Stadsarkitektkontoret anser att det är lämpligt att Högskolan gör en studie med hänsyn till den kommande generationsväxlingen.

I den andra punkten i folkpartiets motion efterfrågas att de översiktliga planerna anpassas till den för dagen tillgängliga kapaciteten i befintlig kabel, dvs max 160 MW, så länge inga planer eller finansiering finns för en ny fastlandskabel. I den översiktliga planeringen görs avvägningar mellan olika intressen för att undersöka vilka områden som t ex kan bebyggas med vindkraftverk. Tidshorisonten i en fördjupad översiktsplan är ca 15 år vilket gör att en koppling till dagens kapacitet på överföring i befintlig kabel inte är relevant.

I det pågående planarbetet ?vindkraft på mellersta och norra Gotland- inklusive vattenområdena? har stadsarkitektkontoret avvaktat med att ställa ut planen för att invänta den nationella planeringen för vindkraft, dvs den regionala fördelningen av 10 TWH och statens utpekande av områden som riksintresse för vindkraft. I kommunens pågående planarbete kommer en övergripande diskussion föras där Gotlands kommuns målsättning kommer att stämmas av med de statliga myndigheternas nationella hantering av vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Tidsmässigt har Energimyndigheten planerat att ett förslag på en regional fördelning av det nationella målet på 10 TWH ska vara klart till sommaren år 2003. Innan man går vidare med en kommunal planering så bör man avvakta detta arbete.

Arbetsutskottet 2003-06-04

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets yttrande som sitt eget till kommunstyrelsen.