Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kursbeskrivning


Kurser:

Elkunskap, 40 YH-poäng

Styr- och reglerteknik, 35 YH-poäng

Underhållsteknik och mekanik, 65 YH-poäng

Förebyggande underhåll, 20 YH-poäng

Produktions- och underhållsteknik, 50 YH-poäng (LIA)

Produktions- och underhållsteknik – fördjupning, 50 YH-poäng (LIA)

Kvalitetsteknik, 25 YH-poäng

Ledarskap och management, 20 YH-poäng

Kemiska processer, 15 YH-poäng

Arbetsmiljö- och säkerhet, 20 YH-poäng

Tillämpad matematik, 20 YH-poäng

Administration och IT, 10 YH-poäng

Engelska, 10 YH-poäng

Examensarbete, 20 YH-poäng

 

Elkunskap
Kursen lär ut de delar kring elektricitet som är nödvändiga att kunna. Den omfattar storheter och egenskaper, elsäkerhet, elsystemets uppbyggnad, principer för motorer, generatorer och transformatorer. Vissa delar av elinstallation tas upp.

 

Styr- och reglerteknik
Kursen tar upp grundläggande förståelse av de styr- och reglersystem som är vanliga i industriella processer. Den omfattar kunskaper om givare, programmering i ett PLC system, läsa och förstå dokumentation i ett styr- och reglersystem. Kursen omfattar även studier av elektronikkomponenter och hur dessa samverkar i elektroniska system.

 

Underhållsteknik och mekanik
Kursen börjar med att hantera vanligt förekommande verkstadsarbete och uppbyggnad av vanliga mekaniska system som används inom branscherna. Därefter fortsätter kursen med allt mer avancerade moment. Målet är att man ska kunna hantera vanligt förekommande mekaniska arbetsuppgifter och förstå hur maskiner och annan mekanisk utrustning fungerar. Särskilt att betona är kunskaper om hydraulsystem i en industriell miljö.

 

Förebyggande underhåll
Kursen behandlar hur ett medvetet underhållsarbete kan genomföras, när det ska ske och när det inte ska ske. Kursen går igenom relevanta begrepp, metoder och andra uttryck. Även ekonomins betydelse tas upp.

 

Produktions och underhållsteknik
Är två kurser som endast omfattar LIA (praktik). Det sker hos en relevant arbetsgivare under sammanlagt 20 veckor av utbildningen.

 

Kvalitetsteknik
Syftet är att förstå betydelsen av ett systematiskt kvalitetsarbete. Känna till hur det används, vilka resultat som kan förväntas och vilka begränsningar som finns. Kursen är en teoretisk kurs där olika sätt att bedriva kvalitetsarbete behandlas.

 

Ledarskap och management
Ledarskapet och medarbetarskapets betydelse behandlas. Vilken betydelse har det? Vilka sätt att bedriva ledarskap finns? Vilka roller finns i samarbetet på en arbetsplats? Vilket ansvar har man och hur fungerar vi som människor när vi jobbar tillsammans med andra?

 

Kemiska processer
Kursen tar upp de kemiska processer som är vanligt förekommande inom de branscher utbildningen syftar till. Inte minst inom vatten och avlopp samt vid framställning av cement.

 

Arbetsmiljö och säkerhet
Arbetsmiljöfrågor som är relevanta för yrkesrollen behandlas. Lagar och regler är en viktig del och syftar till goda kunskaper om betydelsen av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Tillämpad matematik
Matematisk förståelse för moment man arbetar med behandlas. Det rör sig om mekanik, hydraulik och elektricitet. Kursen kopplar samman de mer praktiska momenten i andra kurser med en matematisk förståelse av fenomenet.

 

Administration och IT
Betydelsen av dokumentation behandlas. Kalkylprogram lärs ut och en grundläggande förståelse för system som hanterar elektroniska signaler är en central del i kursen.

 

Engelska
Engelska används ofta vid kontakter mellan tekniker från olika länder. Kursen ger en träning i uttryck som är vanligt förekommande i en teknisk miljö. Det kan vara kontakter med en support, läsning av manualer eller annan teknisk information på engelska.

 

Examensarbete
Denna kurs genomförs mot slutet av utbildningen och syftar till att studenten ska knyta samman olika delar från utbildningen i en egen uppgift för att på det viset visa att man har tillgodogjort sig utbildningen.