Kontakt

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, skapande skola samt offentlig konst
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Övriga, se Kontakt Kulturenheten >>>

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vera Kebbe med band på Kf Roxys jazzclub dec 2018 (foto: Anna Ericsson)

Alla kulturstöd

Nedan listas samtliga ekonomiska kulturstöd som är sökbara hos Region Gotland. 

Samtliga bidragsbestämmelser finns här.

Kulturföreningar och kulturorganisationer och arrangörer kan ansöka om verksamhetsbidrag, arrangörsstöd, rabatterade resor, tryckningsstöd och stöd till filmproduktion. Läs om dessa i listan längre ner på sidan.

Är din förening nystartad eller har verksamhet för ungdomar, pensionärer eller personer med funktionsvariationer? Då kan du också vara berättigad till stöd från fritidsavdelningen. 

 

 
Du som är frilansande kulturaktör kan resa med Destination Gotland till rabatterat pris. Rabatten ges till dig som enskild resenärer eller via en av de fria kulturorganisationer som erhåller någon form av kulturstöd från Region Gotland. Rabattkoder ges EJ till personer knutna till kulturinstitutionerna.
 
En eller flera personer som ska utföra ett arbete inom kulturområdet vilket innebär resa till eller från Gotland kan ta del av rabattkoden. Rabatterna gäller alltså både för personer på Gotland som ska resa till fastlandet för ett kulturuppdrag och för personer som ska resa till Gotland för ett kulturuppdrag. Personer skrivna på Gotland har en lägre rabatt än tillresande. 
 
Rabatten varierar i storlek beroende på val av avgång, men gör biljetten ca 10–40 % billigare jämfört med motsvarande ombokningsbar biljett. För att få rabatten behöver resenären ange en rabattkod vid bokningen. Biljetterna är ombokningsbara och varje rabattkod är giltig för resa med upp till 9 personer och ett fordon. Undantag är attraktiva avgångar i samband med helger och storhelger.
 

Aktuell rabattkodperiod just nu är: hela 2023 och januari 2024..

Är du kulturaktör och önskar resa till rabatterat pris?

Skicka ett mejl till någon av kontaktpersonerna nedan där du uppger resornas syfte, resenärernas antal och om det gäller personer folkbokförda på Gotland eller inte, samt om det är resa till eller från Gotland som ska göras.

Kontaktpersoner:

Madeleine Nilsson
madeleine.nilsson01@gotland.se 
073-765 82 62

Hanna Wärff-Radhe
073-765 80 91
 
Rabatterade resor kan ges tack vare en överenskommelse mellan Region Gotlands kulturenhet och Destination Gotland.

Bedömningskriterier

Arrangemanget ska vara offentligt och marknadsföras för allmänheten. Hur väl arrangemanget svarar mot mål i Kulturplan 2021-2024, såsom tillgänglighet, inkludering och jämställdhetsperspektiv, beaktas särskilt.

Utöver detta bedöms arrangörsmässig och konstnärlig kvalitet, arrangörens erfarenhet samt arrangemangets lokala Gotländska förankring och aktualitet. I ansökan ska även arrangemangets ekonomiska behov, egen insats och övrig finansiering och samverkansparter tydligt framgå.

I bedömningen av ansökningar eftersträvar Region Gotland en god geografisk och innehållsmässig spridning.

Villkor

Att arrangemanget erhåller stöd från Region Gotland skall tydligt framgå i all marknadsföring.

Bidragsmottagaren skall efter genomfört arrangemang inkomma med en skriftlig redovisning innehållande utvärdering och redovisning av ekonomiskt utfall.

Övrig information 

Om arrangemanget ej genomförs skall återbetalning av bidraget ske. Om arrangemanget genomförs vid annan tid eller med förändrat innehåll mot vad som angivits vid ansökan skall Kulturenheten på Region Gotland omgående och sedan löpande hållas underrättade.

Utbetalning av beviljat kontantstöd sker så snart beslut är fattat.

Ansökan

OBSERVERA: Ansökan om verksamhetsstöd görs digitalt via vår e-tjänst.

https://etjanst.gotland.se/ansokanarrangemangsstod

Här kan du öppna och se formuläret i förväg. Observera att endast inskickade ansökningar via e-tjänsten kan hanteras.

Undvik webbläsaren Safari, då den kan krångla. Logga helst in med ditt BankID då kan du spara ner formuläret och skicka in det när du vill. Gör du ansökan direkt i webbläsaren har du bara en viss sessionstid.

Ansökan för 2023:

Under 2023 kommer det vara tre möjliga ansökningsomgångar:

  1. 1 januari – 15 mars  (beslut tas i vecka 13)
  2. 16 mars – 15 maj (beslut tas i vecka 23)
  3. 16 maj – 15 augusti (beslut tas i vecka 35)                                                                                                                                                                                                                       (med reservation för eventuella ändringar)

 

Verksamhetsstöd kan sökas av bidragsberättigade kulturorganisationers till den ordinarie verksamhet som organisationen planerar för nästkommande kalenderår. Stödet utgår för att bidra till att täcka organisationens löpande kostnader för sin verksamhet, t.ex. lokalhyror, personal, medlemsvård och föreningsaktiviteter. Verksamhetsstöd utgår ej till investeringar och fastighetsrelaterade kostnader.

Med bidragsberättigad kulturorganisation avses föreningen (eller sammanslutning i andra organisationsformer) som är verksamma på Gotland inom något eller några av kulturområdena inom kulturarvet eller konsterna (teater, musik, dans, litteratur, bild och form) eller bedriver en gränsöverskridande och nyskapande verksamhet. Kulturorganisationer kan vara arrangerande eller utövande inom något eller flera konstområden, kulturminnesvårdande eller samordnande.

Bidragsberättigad organisation ska uppfylla följande villkor: Organisationen ska bedriva en regelbunden och kontinuerlig verksamhet, vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte, ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar, följa sina stadgar och ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer. Organisationen ska även inneha bankkonto (motsvarande) och ett organisationsnummer.

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av Regionstyrelsen i slutet av varje år och bidrag beviljas då för nästkommande år. Vanligtvis tas beslutet på regionstyrelsens novembermöte. Besked om beslut skickas ut så snart protokollet är justerat.

OBSERVERA: Ansökan om verksamhetsstöd görs digitalt via vår e-tjänst.

https://etjanst.gotland.se/verksamhetsstod

Här kan du öppna och se formuläret i förväg. Observera att endast inskickade ansökningar via e-tjänsten kan hanteras. 

För att kunna genomföra ansökan om verksamhetsstöd som kulturorganisation måste verksamhetsplan och budget bifogas för det året som ansökan avser. Alla årsmöteshandlingar ska hållas tillgängliga och kunna skickas in på begäran. 

Det är viktigt att ansökan motiveras. Budget och verksamhetsplan för nästkommande år kommer tillsammans med ansökans motivering att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

Har du frågor, kontakta gärna Madeleine Nilsson på telefon 0498-26 96 28 eller e-post madeleine.nilsson01@gotland.se

Hos Film Gotland kan söka stöd till produktion av film, få tips och råd om du vill arrangera filmaktiviteter på Gotland eller få kontakt med filmare, filmarbetare eller andra filmaktörer. 

Ansökningsblankett för filmstöd hittar du här.

Film Gotland ger stöd till ca 20-30 kortfilmsprojekt om året. Är du ung och vill prova på att göra film är du också mer än välkommen att höra av dig till oss.

Stödet ska främja utgivning av lokal litteratur och kan ges till tryckning av litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. 

Ansökan kan inlämnas löpande under året, beslut tas två ggr/år och ansökningar behandlas som inkommit t o m 31/3 respektive 30/9. 

Här kan du läsa mer om tryckningsstödet

Bidrag kan lämnas till sådana stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte och är fristående från en region eller regionala företag.

Allmän samlingslokal

Med allmän samlingslokal avses i dessa bestämmelser en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. Fastigheten bör innehas med äganderätt.

I bedömningen om samlingslokalens rätt till stöd tas det hänsyn till utbudet i närområdet och allmänhetens tillgänglighet. Det beslutas av regionstyrelsen.

Driftbidrag, Driftbidrag utgår årligen, under förutsättning att uthyrning har skett, i form av:

Grundbidrag, som kan utgå med 5 000 kronor.

Uthyrningsbaserat bidrag, som kan utgå med 15 kronor per uthyrning samt 15 kronor därutöver till studiecirkel eller verksamhet riktad till åldersgrupp enligt bidragsregler för ungdomsorganisationer.

Bidrag utgår inte för arrangemang i egen regi, uthyrning till fasta hyresgäster, regional verksamhet eller för turistlogi. Samtliga uthyrningar skall kunna verifieras.

Uthyraren kan riskera att mista sitt regionala stöd om denne hyrt ut sin lokal till sådan ungdomsverksamhet eller ungdomsarrangemang som inte är drogfritt. Berörd förening kan åläggas att i sin verksamhetsberättelse redovisa hur man hanterat frågan.

Ränte- och amorteringsbidrag utgår endast för sådant lån som sökanden föreslår ska ingå i finansieringen för sökt investering och som har godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Bidraget kan uppgå till 75 % av föreningens under föregående året erlagda räntor och amorteringar.

Se våra bidragsbestämmelser för mer information

Sista ansökningsdag

Ansökan inlämnas senast 31 mars, utbetalning tidigas 30 april.

Sök via Region Gotlands e-tjänst

(ansökan öppen 1/1-31/3)

Bidrag lämnas till sådana stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte och är fristående från en kommun eller kommunala företag.

Investeringsbidrag

Regionalt stöd kan utgå i form av investeringsbidrag till ny-, till- och/eller ombyggnad av samlingslokaler, inventarier, underhåll, brandskydd, reparationer samt handikappanpassning efter beslut av regionstyrelseförvaltningen. Maxbelopp att söka är 200 tkr.

Investeringsbelopp får inte delas upp på flera ansökningar.

Till ansökan ska bifogas kostnadsberäkningar och ritningar utförda av branschkunnig person. Kultur- och fritidsavdelningen gör en teknisk och ekonomisk granskning av ansökan samt bedömer beräknad investeringskostnad i förhållande till utnyttjandet av anläggningen, anläggningens målgrupp med mera.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska inlämnas senast 31 mars. Utbetalning sker mot kostnadsredovisning i form av attesterade kvittokopior.

Investeringsstöd för samlingslokal - ansökan - Region Gotland

(ansökan är öppen 1/1-31/3)