Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för Västerhejde Annex 1:1 (2) - samråd

Byggnadsnämnden har den 20 december 2017 uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst

2 000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt. Stigar genom området säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader.

Följande samfälligheter/servitut berörs:

Sv 09-VÄE-843.1, VÄSTERHEJDE SIGRAJVS 1:6, Väg, 6 m brett område

Sv 09-VÄE-565.2, VÄSTERHEJDE NUNNESIKEN 1:5, Väg

Sv 09-VÄE-208.1, VÄSTERHEJDE SIGRAJVS 1:4, Väg

Serv 1, OTHEM CEMENTEN 3, GEAB - Kraftledningar och utrymme (4 m bredd i skogsmark, 1 m bredd i övrig mark), Ärendenr: D-2015-00439945 Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning

Planförslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby samt på www.gotland.se/detaljplan fr o m 12 januari t o m 2 februari 2018.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby eller e-post: registrator-bn@gotland.se samt via e-tjänsten på hemsidan, senast den 2 februari 2018. Ange namn, postadress och ärendenummer (BN 2015/6226).

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnads­nämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Upplysningar lämnas av Christian Björkman, tfn 0498-269064, eller e-post christian.bjorkman@gotland.se

Sidan uppdaterad: 12 januari 2018
Ansvarig för sidan: Christian Björkman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?