Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studieavbrott

Kursavbrott
Om du ska avbryta studierna, helt eller delvis, ska du kontakta expeditionen. Du ska även informera din lärare om orsak till kursavbrott.

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare innan du tar beslutet att avbryta dina studier. Kanske kan vi hitta en gemensam lösning på eventuellt uppkomna svårigheter. Lånade böcker återlämnas till Vuxbiblioteket.

Om du har studiestöd från CSN anmäler du kursavbrott till CSN.


Avbrott
Förordningen om kommunal vuxenutbildning:

7 kap.

1 §. Om en deltagare har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska deltagaren anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.


Studieavbrott/studieuppehåll
Om du avbryter en kurs eller gör ett studieuppehåll längre än sju dagar ska du meddela CSN per telefon.