Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Likabehandling i skolan

Varje skola är skyldig att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling. Varje skola inom Region Gotland har därför en egen plan mot kränkande behandling. 

Planen beskriver de rutiner som finns och åtgärder som görs för att främja likabehandling - det vill säga att våra elever behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Om någon anser sig ha blivit utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling har skolan skyldighet att utreda och att vidta de åtgärder som krävs för att det inte ska upprepas.