Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föräldrasamverkan i förskolan

Föräldrar har möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 

Föräldrasamverkan inom Region Gotlands förskolor innebär att förskolan och föräldrar samverkar i olika sammanhang. På varje förskola finns det forum för samråd - t.ex föräldraråd, där frågor som är viktiga kan lyftas. Förskolechefen och personalen i förskolan har ansvar för att aktivt och i tid informera om förändringar som kommer att beröra barn och deras vårdnadshavare. Som vårdnadshavare kan du föra fram förslag och lämna synpunkter t.ex på kommande beslut i frågor som kan påverka barnen och är av intresse för dig som vårdnadshavare. 

Ansvaret för undervisningen vilar alltid ytterst på den pedagogiskt utbildade personalen. Synpunkter på undervisningen bör därför framföras direkt till personalen eller vid behov till förskolechefen.

Förskolorna har utvecklingssamtal minst en gång om året. Föräldramöten och olika aktiviteter genomförs tillsammans med barn och föräldrar. Vårdnadshavare är välkomna att delta i verksamheten.

Läs mer om föräldrasamverkan på respektive förskolans egen sida.