Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2017-10-26 16:30
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 26 oktober. Bland annat beslutades om en satsning på digital samhällsbyggnad samt om ett uppdrag att ta fram ett direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby.

Kallelsen med alla handlingar kan du läsa här.


Ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram en ny sektorsövergripande handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby.

En  ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby behöver utvecklas för att uppdatera och förnya vision, mål och åtgärder för världsarvsstaden genom sektorsövergripande tillvägagångssätt, dialog och samverkan.  Handlingsplanen är obligatoriskt strategidokument och dess primära syfte är att säkerställa världsarvsvärdet (outstanding universal value) enligt världsarvskonventionens riktlinjer. Handlingsplanen ska lyfta fram världsarvet som en plattform för hållbar platsutveckling med spin-off-effekter för hela Gotland.

 

Förslag till ändringar i förbundsordning - Svenskt Ambulansflyg
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna förslag till reviderad förbundsordning.

Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Mot bakgrund av försening av starten av den flygoperativa verksamheten har vissa av de i förbundsordningen angivna villkoren för maximalt lånebelopp liksom kostnadsfördelning till landsting och regioner blivit inaktuella. Ett reviderat förslag har framtagits där detta åtgärdas. Förslaget måste för att vinna giltighet antas genom beslut av samtliga medlemmars fullmäktige.

 

Planering för framtida utveckling av Klintehamn
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ta fram ett program för Klintehamn där utgångspunkter, strategier och mål för den framtida utvecklingen framgår. Regionstyrelseförvaltningen får i samband med ordinarie budgetprocess återkomma med begäran om nödvändiga medel för projektets genomförande.

Dialog Klintehamn 2030 pågick mellan den 19 maj och den 19 juli 2017 med riktade workshops och webbkarta. Den 19 maj genomfördes det första dialogtillfället i Klinteskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstepersoner träffade elever i förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 samt årskurs 9. Därefter följde två workshops i juni samt en webbkarta där allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter, komma med förslag och beskriva sitt Klintehamn idag och år 2030. Webbkartan var öppen mellan den 7 juni och den 19 juli.

Resultatet av dialogen redovisas i rapporten Dialog Klintehamn 2030.

 

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder/Hållbara Gotland, till projekt ”Kulturarvsinkubator”
Region Gotland medfinansierar regionalfondsprojektet Kulturarvsinkubator (projektägare Riksantikvarieämbetet) med 29,8 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 3 802 257 kronor. Finansieringen avser 709 900 kronor ur 2018 års anslag för Hållbara Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1), 706 125 kronor ur 2019 års anslag för Hållbara Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) och 282 450 kronor ur 2019 års ordinarie anslag för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1). År 2020 finansieras projektet med 1 665 000 kr ur 2020 års ordinarie anslag för regionala tillväxtåtgärder och år 2021 med 438 800 kr ur år 2021 ordinarie anslag för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1).

Beslutet avser perioden 20180115 – 20210514.

Våren 2015 genomförde analysföretaget Kontigo på uppdrag av Riksutställningar (RU) en förstudie rörande förutsättningarna att inrätta en inkubator inom kulturarvssektorn. Rapporten konstaterade att det finns flera tydliga skäl för att inrätta en nationell kulturarvsinkubator med geografisk placering på Gotland. Dessa handlar dels om förutsättningar för ökad tillväxt baserat på varor och tjänster kopplade till arbetet med att bevara, utforska, tillgängliggöra och förmedla kulturarv samt dels om att behov av stöd till entreprenörer inom kulturarvsområdet ofta skiljer sig nämnvärt från de hos företag i andra branscher.

 

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder, till projektet DISA -  Digital samhällsbyggnad
Regionstyrelsen beslutar att medfinansiera regionalfondsprojektet DISA - Digital samhällsbyggnad (projektägare Region Gotland) med 41 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 10 790 303 kr ur anslag för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) varav 3 821 115 kr ur 2018 års anslag, 3 456 010 kr ur 2019 år anslag, 3 141 774 kr ur 2020 års anslag och 371 404 kr ur 2021 års anslag under förutsättning att projektet prioriteras av strukturfondspartnerskapet 4-5 december 2017. Beslutet avser perioden 20180101 – 20210430.

För att nå en hållbar samhällsbyggnad och möta behoven hos företagen och medborgarna behöver det bli enklare att komma åt regionens tjänster, i synnerhet gällande samhällsbyggnad och tillväxt. Eftersom en stor del av informationen idag lagras och hanteras analogt är det svårt att hitta och ta del av informationen på ett kostnadseffektivt sätt. Många analyser är tidskrävande och det är svårt att följa upp ärenden, verksamhetsmål och politiska mål. DISA – Digital samhällsbyggnad kommer att lösa många av dessa knutar. 

 

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder, till project ”Baltic Wings - Nature tourism for sustainable rural economic development”
Region Gotland medfinansierar projektet Baltic Wings – nature tourism for sustainable rural economic development med 25 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 860 000 kronor, varav 416 898 kronor ur 2018 års anslag 291 748 kronor ur 2019 års anslag och 151 354 kronor ur 2020 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder, under förutsättning att projektet erhåller finansiering ur Central Baltic-programmet. Beslutet avser perioden 20180101 till 20201231.

Turism är en starkt växande näring globalt och den upplevelseinriktade naturturismen är den andel som ofta uppges öka mest. På Gotland finns mycket goda förutsättningar för att utveckla naturturism för såväl nationella som internationella målgrupper.

För att utveckla fågel-/naturturismen inom centrala Östersjöområdet behövs såväl investeringar i infrastruktur, information, utbildning av guider och entreprenörer som omfattande marknadsföring.

 

Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet
Regionstyrelseförvaltningens skrivelse gällande granskning av rutiner för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet lämnas som svar till Region Gotlands förtroendevalda revisorer..

På uppdrag av regionens valda revisorer har PwC granskat om regionens arbete avseende återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet är ändamålsenligt. Utöver regionstyrelsen har PwC granskat barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt överförmyndarnämnden. Nämndernas, förutom överförmyndarnämnden, har också svarat revisorerna. Socialförvaltningens svar har inte passerat socialnämnden.

Revisorernas granskning av regionens rutiner visar att Region Gotland har byggt upp en bra organisation kring återsökning av statsbidrag. Det finns en central funktion som hanterar återsökningarna, som kan ge stöd åt förvaltningarna och som även sitter med i det integrationsnätverk som finns. Avseende kontrollmålen uppfattar vi att en del av de brister som påpekas redan är åtgärdade och andra är pågående.

 

Detaljplan för Visby Dovhjorten 6 m fl, samråd
Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget för Visby Dovhjorten 6 m fl.

För Dovhjorten 6 (”Åhlénshuset”) finns ett planuppdrag för en utveckling av fastigheten med en påbyggnad av bostäder. Exploatören har lämnat skissförslag som underlag för detaljplanen. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för tillskapandet av ca 5 000 kvm mark för bostäder och ca 8 000 kvm mark för centrumändamål.

Detaljplanen har sin utgångspunkt i Planprogram för Östercentrum från 2013. Syftet med programmet är att möjliggöra en utveckling av området Östercentrum från handelscentrum till stadskärna. I programmet lyfts bland annat fram att stråk ska utvecklas och tydliggöras, baksidor ska utformas så att de upplevs som framsidor och att kopplingen mellan innerstaden och Östercentrum ska förstärkas. Dessutom ska särskilt beaktas att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.

 

Tilläggsanslag för Södra hällarna
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 361 000 kronor avseende södra hällarna. Medel anvisas genom regionens eget kapital.

Den totala kostnaden för Södra Hällarnas naturreservat uppgår till 4 303 000 kronor. Region Gotland budget var 2 000 000 kronor och statsbidrag uppgår till 1 942 000 kronor. Underskottet vid slutredovisningen blev således 361 000 kronor. Tekniska nämnden äskar därför om tilläggsanslag motsvarande underskott på 361 000 kronor.

Under 2015 har vägarna i Södra hällarnas naturreservat tillgängliggjorts, toaletter har anlagts, möbleringsprogram har tagits fram och utifrån det har det anlagts bänkar, grillplatser, papperskorgar, toaletter etc. Ett skyltprogram har tagits fram och informationsskyltar har placerats ut. Trappor har anlagts för att möjliggöra att komma ner och upp för klippkanterna och ner till stranden. En spång har byggts för att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med en möjlighet att slippa korsa väg 140. Spången utgör också en möjlighet för allmänheten och rörelsehindrade att ta sig ut och få uppleva en värdefull naturmiljö/våtmark. Det var spången som blev dyrare än beräknat. Den blev 50 meter längre än plnaerat på grund av dragningen och markförhållandena i våtmark. Det blev även problem med grundläggningen. Ett antal markprover visade att det var relativt stabila våtmarker där spången skulle byggas, men ett område där marken sög mycket gjorde att spången inte blev stabil. Här fick man i ett parti använda längre och kraftiga markskruvar.

 

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder Västerhejde skola
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1 300 000 kr avseende ventilationsåtgärder vid Västerhejde skola. Medel anvisas genom regionens eget kapital.

Det har under lång tid diskuterats vad som skall hända med Västerhejde skola utan att något definitivt beslut är taget. I skolan finns några ventilationsanläggningar som inte är godkända. Under de osäkra förutsättningarna som har varit har fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) medvetet avvaktat med åtgärder i avvaktan på vad som skulle hända med skolan. I förslag till investeringsbudget för 2018-2019 och plan 2020-2022 finns det inte pengar avsatta förrän år 2022 och då endast med 1 mkr för Västerhejde, Vibble och Visborg. Nu när investeringen skjutits på framtiden så måste något göras åt ventilationen för att få den OVK godkänd. Det är i två byggnader, 01A och i 03 som anläggningarna måste bytas ut. Ett förfrågningsunderlag är framtaget och FFA har fått ett anbud på dessa åtgärder på 1 200 000 kr.

 

Omdisponering av anslag till aktivitetspark
Regionstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden för att undersöka möjligheterna till extern finansiering.

 

Visby Sergeanten 5, exploateringsavtal och köpekontrakt
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Gotlandshem AB samt att godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 5 till Gotlandshem AB för en köpeskilling av 8 092 450 kronor

 

Visby Järnvägen 4 -  markanvisningsavtal
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Järnvägen 4 med Gillöga AB.

Regionstyrelsen beslutade 20161214 att utse Gillöga AB som vinnare i markanvisningstävling för fastigheten Visby Järnvägen 4. Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal.

 

Motion. Rekrytering räddningstjänsten
Regionstyrelseförvaltningen anser att motionen besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion daterad 20160222 yrkat att regionen undersöker vilka möjligheter det finns att rikta rekryteringsinsatser mot nyanlända med uppehållstillstånd.

I det handlingsprogram med riktlinjer som fastställdes av regionfullmäktige 20170227 framhålls problemet med att rekrytera och behålla personal inom de tre distrikt som räddningstjänsten Gotland är indelat i. Denna problembild för mindre orter är nationell och Region Gotland kommer att fortsätta arbeta aktivt för att avhjälpa den svåra bemanningssituation som råder.

Räddningstjänstens rekryteringsinsatser riktar sig till alla som bor och arbetar på de berörda orterna. Vid rekrytering och urval av sökande görs tester innan utbildning och anställning utifrån gällande kravprofil.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de rekryteringsinsatser som genomförs inom räddningstjänsten riktar sig till alla målgrupper som uppfyller de krav och villkor som erfordras utifrån behovet.

 

Motion. Säkra bemanningen inom räddningstjänsten
Regionstyrelseförvaltningen anser att motionen besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

 

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Motionen anses besvarad i enlighet med tekniska nämndens beslut.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat på en omdisponering inom budget, av öppettiderna på öns återvinningscentraler, ÅVC. En anpassning till medborgarnas behov, med fokus på helg- och kvällsöppet föreslås. Tekniska nämnden hänvisar till sitt uppdrag och förvaltningens kontinuerliga arbete med uppföljningar och prioriteringar. Tekniska nämnden förslår att motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse samt att teknikförvaltningen fortsätter att arbeta med att anpassa öppettider på de återvinningscentraler utanför Visby som har mycket besök av fritidshusboende.

Regionstyrelseförvaltningen delar teknikförvaltningens bedömning, att uppdraget att se till att öppettiderna på ÅVC är ändamålsenliga, redan åvilar teknikförvaltningen och att ytterligare uppdrag från regionfullmäktige inte bedöms vara nödvändigt. 

 

Delårsrapport 2 2017 -  regionstyrelseförvaltningen inkl politikerorganisationen
Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

 

Delårsrapport 2017:2 – Region Gotland
Delårsrapport 2:2017 godkänns.

Regionstyrelsen understryker vikten av att samtliga nämnder fortsätter att verka för att nå ett resultat i balans. Efter votering 8-7 beslutar regionstyrelsen att HSN och SON uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att komma tillbaka med förslag på aktiviteter och arbetssätt som kan öka delaktighet utifrån delaktighetsindex.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att komma tillbaka med förslag på hur vår kommunikation kan bli mer tillgänglig och inkluderande

Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 173 mnkr. Prognostiserat resultat för året uppgår till 69 mnkr. Den främsta anledningen till att det prognostiserade resultatet är lägre än delårsresultatet är att semesterlöneskulden är på sin lägsta nivå i augusti, då stora yrkesgrupper tagit ut hela sin semester. Denna skuld ökar igen under hösten. 

Det budgeterade resultatet för 2017 är 27 mnkr och då prognosen pekar på 69 mnkr förväntas utfallet bli bättre än budget, men når inte upp till målet om 2 procent av nettokostnaden vilket motsvarar 97 mnkr. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att balanskravsresultatet kommer att bli positivt och att återstående del av underskott från tidigare år kommer att kunna justeras i 2017 års bokslut. 

Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 26 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden  (- 40 mnkr), socialnämnden (-27 mnkr) och byggnadsnämnden (-1 mnkr) redovisar en negativ prognos. Övriga nämnder räknar med överskott.

 

Strategisk plan och budget 2018-2020
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att driftbudget för Region Gotland 2018 beslutas enligt förslag, att investeringsbudget för Region Gotland 2018-2019 samt investeringsplan för 2020-2022 beslutas enligt förslag.

Regionstyrelsen beslutar att tilldela projektet Landsbygdsutveckling 2.0 2 miljoner kronor av investeringsmedel.

Regionstyrelsen beslutar att avsätta 5 miljoner kronor för en ny konstgräsplan i Visby.

Skattesats 33,6 ligger kvar.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att förstärka arbetet med att organisera olika former av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att korta tiden för nyanlända att komma i arbete eller vidare studier. I uppdraget ingår också att undersöka möjligheter till extern finansiering, exempelvis från strukturfonderna.

Oppositionspartierna C, M och L ställde fem tilläggsyrkanden som alla avslogs efter votering 8-7.

 

Budgetramar 2018 – regionstyrelseförvaltningen
Ärendet återremitteras.

Investeringsbudget mark och stadsmiljö
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner fördelningen av investeringsbudgeten 2018 och 2019 för mark och stadsmiljö.

 

Utökat uppdrag - behov av ökade resurser till patientnämnden
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att regionstyrelsen tilldelas den del av det generella statsbidraget som avser utökat uppdrag för patientnämnden, 116 000 kronor.

Med anledning av utökat uppdrag för patientnämnden utökas budgetramen för regionstyrelsen med 500 000 kronor från 2018 och framåt.

 

Bedömning av konsekvenser av prognostiserat underskott inför budget 2018
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår äskandet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat in ett äskande om ytterligare tillskott till budgetramen 2018 med 15 mnkr. Anledningen till detta är svårigheten i att planera kostnaden för utomlänsvård då särskilda ytterfall slumpmässigt kan belasta verksamheten med stora kostnader. Tillskottet ska hanteras som en buffert.

I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till hälso- och sjukvårdsnämndens äskande. Nämnden bör återkomma till budgetberedningen i vår i samband med den ordinarie processen och där ta upp de behov som ses framåt.

 

Avstämning av elevvolymer inför budgetår 2018
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår äskandet.

Barn- och utbildningsnämnden begär ramförstärkning 2018 motsvarande 7,6 miljoner kronor på grund av fler barn och elever.  I den fastlagda budgeten för 2018 är resursfördelningsmodellen för förskola, grundskola och fritidshem baserad på 11 005 barn och elever. En ramförstärkning på grund av volymförändringar av antalet barn och elever på 1,2 miljoner kronor fastställdes av regionfullmäktige i juni. En ny beräkning är gjord per den 30 augusti och visar då på en ökning på 117 barn.

 

Begäran om finansiering för genomförande av Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Regionstyrelsen föreslår, efter votering 8-7, fullmäktige att bevilja regionstyrelsen finansiering för genomförande av Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 med 2,5 miljoner kronor årligen för åren 2018-2020.

Regionfullmäktige får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera en nulägesanalys kring hur det regionala utvecklingsarbetet styrs, leds och bedrivs i dag samt en strategi för hur Region Gotland ska arbeta med hållbar regional utveckling och tillväxt framåt samt finansiering av uppdraget.

Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län ansvaret för att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Den uppgiften ligger på regionstyrelsen. Som en del i detta antog regionfullmäktige den 21 november 2016 ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”. Programmet bryter ner delar av regeringens ”En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020” till gotländska förhållanden och förutsättningar, och utgör grunden för det regionala tillväxtarbetet på Gotland.

 

Höjning av borgenstaket för att möjliggöra nyproduktion av hyreslägenheter
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB GotlandsHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2 000 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen, skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören, eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.

AB GotlandsHem har i uppdrag att inom Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter. Bolaget har av ägaren Region Gotland i uppdrag att nyproducera ett stort antal hyreslägenheter på den gotländska marknaden. Med den takt som detta sker i nuläget behöver AB GotlandsHem låna upp medel och riskerar därmed att komma över det befintliga lånetaket. Därför hemställer bolaget om höjning av borgenstaket från 1,5 miljarder till 2 miljarder kronor.

 

Slite avfallsanläggning/deponi omdisponering av investeringsmedel
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att tekniska nämnden medges omdisponering av investeringsmedel avseende Slite avfallsanläggning genom att tidigarelägga medel avsedda för 2020 motsvarande 8 mnkr att disponera åren 2018-2019 med fördelningen 3 mnkr för år 2018 och 5 mnkr för år 2019

Tekniska nämnden ges i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återkomma med en konsekvensbeskrivning för taxan vid full utbyggnad av deponin.

Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ till att utöka befintlig tipp för ökad miljönytta och minskade kostnader. Dessa alternativ bör innefatta nytt miljötillstånd för en högre deponi; transporter av delar av avfallet till fastlandet; möjligheter för at ta upp delar av befintligt avfall för att skapa plats (urban mining; externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller verksamhetsavfall.

 

Investeringsprocessen
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2018 ta fram övergripande riktlinjer avseende investeringsprocessen för Region Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att planera och genomföra möjliga förändringar inför budgetberedningen våren 2018.

Investeringsverksamheten i Region Gotland är en komplex process. Den skapar stora ekonomiska tillgångsvärden och är beroende av gränsöverskridande arbete mellan nämnder/förvaltningar. Komplexiteten i kombination med de stora ekonomiska tillgångsvärdena innebär att det är viktigt att regionen har en optimal investeringsprocess för att uppnå effektivitet i resursutnyttjandet. För att uppnå denna effektivitet krävs återkommande översyn av processen. 

Hösten 2016 genomförde Regionen Gotlands revisorer en granskning av investeringsprocessen och lämnade synpunkter samt förslag på förbättringsområden. Mot bakgrund av ovanstående har regionstyrelseförvaltningen genomfört en nulägesanalys och lämnat en rapport med åtgärder på förbättringsområden avseende investeringsprocessen.

 

Hantering av stora samhällsbyggnadsprojekt med avseende på finansiering och resurssättning
Information och lägesrapport gällande aktuella samhällsbyggnadsprojekt för Östercentrum, Visby inre hamn och Norra Visborg godkänns. 

Regionstyrelseförvaltningen jobbar för närvarande tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen med tre stora samhällsbyggnadsprojekt – Norra Visborg, Östercentrum samt Visby inre hamnen. Dessa tre projekt befinner sig delvis i olika skeden, men gemensamt för de tre är emellertid att ett genomförande kommer att ställa krav på att resurser när det gäller såväl personal som budgetmedel ställs till förfogande. 

 

Uppdrag. Redovisning av insatser för att bibehålla och utveckla kompetens samt rekrytera till bristyrken
Regionstyrelsen godkänner rapporten om kompetensförsörjning inom Region Gotland.

I samband med budgetavstämning 2017 fick alla nämnder i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Parallellt har regionstyrelseförvaltningen tagit fram en strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som fastställdes i regionfullmäktige 20170925. Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Region Gotland lyckas möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/behålla och avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid påverkar regionens behov av kompetens tydliggörs i planen. Den utmanar och styr kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna rörligheten.

 

Uppdrag. Rapport gällande integrerad beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden
Regionstyrelsen godkänner rapporten.

Uppdrag. Ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer inom Barnsamarbetet.

Regionstyrelsen beslutar om att förstärka stödet till barn, unga och familjer genom att prioritera utvecklingen av förstalinjen med en tydligare samordning av familjestöd (socialförvaltningen - SOF) och de insatser som erbjuds barn och unga med en identifierad psykisk ohälsa (hälso- och sjukvårdsförvaltningen - HSF).Verksamhetsledare för BarnSam har i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, utreda ärendet vidare och får i uppdrag att presentera underlag till budgetberedningen 2018.

Regionstyrelsen beslutar om att stödja implementeringen av evidensbaserade metoder för stöd och behandling av våldsutsatta barn. Verksamhetsledare för BarnSam har i uppdrag att arbeta vidare med en åtgärdsplan och får i uppdrag att presentera underlag till budgetberedningen 2018.

Regionstyrelsen beslutar om att prioritera utvecklingen av stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa, med en integrerad verksamhet (HSF och SOF) som en möjlig målsättning. Verksamhetsledare för BarnSam får i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, utreda ärendet vidare och presentera ett underlag till budgetberedningen 2018.

Regionstyrelsen beslutar om att ge verksamhetsledaren i uppdrag att, i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin (HSF), utreda förutsättningarna för att utvidga det socialpsykiatriska teamet till att omfatta även barn och unga ei yngre åldrar. Ytterligare satsningar inom området barn och unga med psykisk hälsa ska göras i enlighet med upprättad handlingsplan för psykisk hälsa.

 

Uppdrag. Rapport angående Region Gotlands sim- och ishallar.
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby. Direktivet ska innefatta hur ett badhus kan bidra till bättre tillgång till bad på Gotland och tillfredsställa olika gruppers behov och önskemål samt ska tas fram i bred dialog med allmänhet, föreningsliv, näringsliv och patientgrupper.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige ger regionstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen ska innehålla förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samtidigt som investeringar för upprustning måste göras.

 

Uppdrag till tekniska nämnden. Rapport VA-strategin
Regionstyrelsen beslutar godkänna informationen från tekniska nämnden. Strategin behandlas i regionstyrelsen den 23 november. 

 

Uppdrag till tekniska nämnden. Kapacitetsökning gällande genomförande av VA-planen
Regionstyrelsen fick en statusrapport om VA-strategin och möjligheten att öka kapaciteten/förmågan för att genomföra VA-planen. Regionstyrelsen godkänner informationen som läggs till handlingarna.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport för VA-strategin och att öka kapaciteten för att genomföra VA-planen; och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela Gotland

Den arbetsgrupp som arbetat med VA-strategin har färdigställt sitt arbete och ett förslag på VA-strategi har överlämnats för vidare hantering i den politiska beslutsprocessen. En omfattande VA-utbyggnad pågår på södra Gotland och ett planeringsarbete för norra Gotland som inkluderar både Cementa och Nordkalk är initierat och pågår. Detta kommer att påtagligt förbättra förutsättningarna för både bostadsbyggande och tillväxt på hela ön.

 

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Samordnad ombyggnad av akutmottagning
Rapporten läggs till handlingarna. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnation av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

 

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärder och finansiering för deltagande i Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas 2 mnkr i investeringsbudget för 2018 för deltagande i FVM.

Hälso- och sjukvårdsnämnden är ansvarig nämnd för programmet och ska säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförande. Arbetet ska ske i nära samarbete med övriga intressenter i Region Gotland.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till budgetberedningen 2018 återkomma med en beskrivning av investerings- och driftmedelsbehov för perioden 2019 – 2022.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till budgetberedningen 2018 beskriva hur arbetet med verksamhetsutveckling i den nya miljön ska ske samt hur samarbetet med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden planeras.

Regionfullmäktige beslutade i juni att Region Gotland ska delta i Stockholms läns landstings program Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, med avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling.

 

Uppdrag. Beredning av förslag på besparingar gällande avveckling av kultur- och fritidsnämnd och -förvaltning
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att ett budgetanslag på 19 678 tkr tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2018 års budget.

Ett budgetanslag på 117 474 tkr tillförs regionstyrelsen i 2018 års budget.

Den tidigare beslutade besparingen på 7 mnkr 2019 på kultur- och fritidsverksamhet ska genomföras inom regionstyrelsens ansvarsområden.

Investeringspott på 200 tkr tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Investeringspott på 1 300 tkr tillförs regionstyrelsen.

Regionfullmäktige har den 25 september 2017 beslutat om ny organisering av kultur- och fritidsverksamheten från 20180101. Detta efter tidigare beslut om att kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningen avvecklas 20171231.

Enligt beslutet ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svara för ungdomsverksamheten (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och fritidsförvaltningen) samt ansvara för bidrag till studieförbund. All övrig kultur- och fritidsverksamhet ska regionstyrelsen svara för.

Det budgetförslag som nu tagits fram innebär att kultur- och fritidsnämndens budget 2018 ska delas och 19 678 tkr omdisponeras till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 117 474 tkr till regionstyrelsen.

Genom att avveckla nämnden samt förvaltningen har den största delen av den planerade besparingen på 5 mnkr 2018 verkställts. Ytterligare besparingar behöver dock genomföras och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att 400 tkr ska sparas på ungdomsverksamheten samt att 700 tkr ska sparas på fritidsverksamheten. Detta är inarbetat i den ram som nu föreslås till respektive verksamhet 2018.

Kultur- och fritidsnämnden har utöver detta även identifierat möjliga besparingar som i det här budgetförslaget ligger 2019. Det är besparingar på 3 mnkr på biblioteksverksamhet, 100 tkr på motionsspår samt 50 tkr på omklädningsrum på Rävhagen. Den sammanlagda besparingen 2019 uppgår till 7 mnkr vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut behöver fattas under nästa år. Det blir då regionstyrelsen som ansvarar för att besluta och genomföra de besparingar.

 

Revisionsrapport. Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag
Regionstyrelsen lämnar nedanstående som svar till revisorerna. Som bilaga till svaret bifogas PM Statsbidrag 161208.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att rapportera riktade statsbidrag till regionstyrelsen.

 

Remiss - Avseende hjälpmedelsutredningen S2015:08 betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)
Regionstyrelsen besvarar remissen enligt bifogat förslag till svar.

Hjälpmedelsutredningen föreslår dels reglering av begreppet hjälpmedel och dels reglering av avgifter för vårdbesök och när avgifter för hjälpmedel får tas ut, för att öka likvärdigheten i fråga om hjälpmedel och minska skillnaderna över landet.

Regionen avstyrker att högkostnadsskyddet för besök i öppenvård höjs för att finansiera de lagda förslagen. Staten bör kompensera kommuner, landsting och regioner direkt för de ökade kostnader eller minskade intäkter som blir följd av den föreslagna regleringen.

 

Länsplan för regional transportinfrastruktur. Tidplan och remiss
Regionstyrelsen godkänner tidplanen för länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Regionstyrelsen beslutar att Region Gotland ska verka för att de extra 50 miljoner kronor som regeringen avsatt för infrastrukturinvesteringar på Gotland ska komma norra Gotland och väg 148 till del.

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029.

Gotlands förslag till länsplan avses sändas på remiss under tiden 26 oktober till 30 december. Därefter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott och i regionstyrelsen i januari 2018.

 

Omdisponering av budgetmedel från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelsen beslutar om att 3 566 000 kronor överförs från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden i 2018 års driftbudget.

Verksamheten i fastigheten Hackspetten 14 har ändrats, från att ha använts av Wisbygymnasiet till att nu bli grundskola. Därmed föreslås att budgetmedel på 3566 tkr för lokalkostnader flyttas från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden i 2018 års driftbudget.

 

Strategisk plan och budget 2018-2020 – buffert för kostnader kopplade till asylboende
Regionstyrelsen beslutar att anslaget på 4,1 mnkr för kostnader kopplade till asylboende tas bort.

Det finns ett anslag på 4,1 mnkr som är budgeterat centralt på finansförvaltningen och som ska användas för kostnader kopplade till asylboende på Gotland. Anslaget används som en buffert för att i efterhand ersätta nämnder för kostnader som uppstått till följd av asylverksamhet på Gotland. Anslaget har hanterats efter vissa beslutade principer.

När bufferten inrättades 2016 var avsikten att den skulle finnas som längst i två år. Det är egentligen inte lämpligt ur ekonomistyrningssynpunkt att inte veta vilka resurser som finns tillgängliga när en verksamhet planeras. Men eftersom kunskapen då inte fanns, om vilka intäkter och kostnader som skulle uppstå till följd av den här  nya verksamheten, valdes ändå den här lösningen.

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att anslaget bör tas bort ur 2018 års budget och därmed förstärka resultatet. De nämnder och förvaltningar som anser sig ha ofinansierade kostnader som inte ersätts av de statliga asylersättningarna får återkomma med eventuella äskanden till budgetberedningen 2018.

 

Tilläggsäskande hälso- och sjukvårdsnämnden 2017
Regionstyrelsen fullmäktige att begäran om tilläggsanslag avslås.

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar i samband med sin delårsrapportering om ett tilläggsanslag till driftbudget 2017 på 40 mnkr.

Periodens ekonomiska resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden är efter augusti månad -30 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen på perioden är 4,2 procent. Det stora negativa resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma patienter inom utomlänsvården. Det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka gjorde att stängning av 7 vårdplatser inte var möjlig under det första kvartalet vilket bidragit till det negativa resultatet.

 

Låneram och anvisning av eget kapital 2018
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om följande punkter avseende finansiella transaktioner 2018:

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.

Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner kronor.

Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.

Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur Region Gotlands eget kapital.

 

Partistöd 2018
Partistöd ska utbetalas i början av januari till respektive politiskt parti representerat i regionfullmäktige enligt nedanstående förteckning samt till partiernas ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser.

 

Ny förbundsordning för FinsamGotland
Ny förbundsordning för FinsamGotland från och med 20180101 fastställs enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

 

Val av ledamöter till arvodeskommittén
Arvodeskommittén består av Leif Dahlby (S), (sammankallande), Isabel Enström (MP), Per Edman (V), Lars Thomsson (C), Jacob Dygeus (M), Mats-Ola Rödén (L), Katarina Michanek (Fi). Kaj Lundmark (SD) slutar nu och ersätts av Eva Pettersson (SD).

 

Ersättningar 2018 till förtroendevalda
Ärendet återremitteras.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 26 oktober 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?