Kontakt

Christina Højland Nielsen, kvalitetscontroller
Tfn: 0498-26 47 19   
E-post christina.hojland-nielsen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Månadens fråga till föräldrar och vårdnadshavare med barn i fritidshem

Föräldrar och vårdnadshavares synpunkter är mycket viktiga i arbetet med att förbättra fritidshemsverksamheten. Genom ”månadens fråga” följer fritidshemmet kontinuerligt upp föräldrar och vårdnadshavares nöjdhet med sitt barns fritidshem.

Föräldrar och vårdnadshavare får en enkät på e-post en gång i månaden i perioden september – maj. Enkäten består av endast en fråga och är enkel och snabb att besvara. Det finns även möjlighet att fördjupa sitt svar i fritext om så önskas. I maj kommer ”månadens fråga” att bestå av tre övergripande nöjdhetsfrågor. Där ges även möjlighet att delta i utvärderingen av ”månadens fråga”.

Alla svar är konfidentiella. Det skickas ut en enkät per barn. Enkäten skickas huvudsakligen till den vårdnadshavare som står som fakturamottagare. Vänligen kontakta oss vid andra behov eller önskemål.

Följande frågor ingår i månadens fråga perioden september -april och besvaras genom en fyrgradig skala, där 1=instämmer inte alls och 4= instämmer helt.

September och januari
Det känns tryggt att lämna mitt barn på fritidshemmet

Oktober och februari
Jag upplever att personalens bemötande på mitt fritidshem är bra

November och mars
Det finns meningsfulla, stimulerande och utvecklande aktiviteter för mitt barn

December och april
Samarbetet mellan mig och mitt fritidshem fungerar bra

April
I april får vårdnadshavarna även svara på följande övergripande nöjdhetsfråga genom en tiogradig skala:

Om du tänker på ditt fritidshem i sin helhet – hur nöjd är du med det?

Har du frågor kring ”månadens fråga”?
Kontakta Christina Højland Nielsen. Klicka på Kontakt.