Kontakt

Beata Afzelius
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 90 06
E-post: beata.afzelius@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Matkonst över öppen eld under Medeltidsveckan

Mat och livsmedel i regional utveckling

Mat- och livsmedelsnäringen är tillsammans med besöksnäringen en av Gotlands två prioriterade så kallade styrkeområden. Det betyder att de har goda förutsättningar att ligga till grund för en stor del av Gotlands innovations- och utvecklingspotential med fokus på hållbarhet. Livsmedel, mat och måltider är en del av Gotlands identitet, det gör också att platsvarumärket Gotland laddas av dofter, smak och textur som samlas till matminnen. På så vis är maten en del av den attraktionskraft som gör att fler besöker Gotland och allt fler flyttar till till Östersjöns största ö. 

Gotlands regionala mat- och livsmedelsstrategi är framtagen i bred samverkan mellan näringsliv, organisationer, akademi och myndigheter. 

Strategin ligger till grund för att Gotland ska förstärka sin position på de lokala, nationella och internationella marknaderna i en ständig förflyttning mot ökad hållbarhet. 


Schematisk bild över mat- och livsmedelssystemet och dess olika aktörer

Under 2018 togs den första handlingsplanen fram för strategins genomförande. Den andra reviderade versionen beräknas vara klar under våren 2020. Med hjälp av handlingsplanen kan näringslivet och olika organisationer dra nytta av det arbete som görs och har gjorts. 

I utvecklingen av området för mat och livsmedel har näringslivet en självklar huvudroll. Formellt förvaltas strategin och handlingsplanen av Region Gotland och Länsstyrelsen tillsammans, men det är hela Gotlands strategi. 

Under 2020 avslutas projektet Gotland  är Mat som pågått under tre år med syfte att stödja utvecklingen inom mat och livsmedel och implementera strategin. Processledaren är placerad på Gotland Grönt Centrum AB. Finansieringen kommer från Tillväxtverket och Region Gotland genom näringslivspaketet Hållbara Gotland. 

"På Gotland finns ett livskraftigt jordbruk med stark koppling till en nyskapande livsmedelsförädling. Här finns förstklassiga restauranger, naturnära måltidsupplevelser, och en sträva att öka andelen lokala råvaror i den offentliga maten och att minska matsvinnet. Gotland som mat-ö tar sin utgångspunkt ur primärproduktionen. Det soliga klimatet och den kalkrika jorden skapar förutsättningar för hög kvalitet och unika produkter med egen karaktär som är attraktivt såväl nationellt som internationellt."
Juryns motivering till Årets Mathuvudstad 2013.

 

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande Gotlands mat- och livsmedelsnäringar