Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hantering av schaktmassor

Uppgrävda massor kan vara både en resurs och ett problem. Genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt finns en risk att uppgrävda massor kan vara eller bli förorenade när de återvinns. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller när du ska hantera schaktmassor. 

Vad ska jag tänka på om jag ska hantera schaktmassor? 

Att hantera förorenade schaktmassor fel kan innebära negativ påverkan på miljön och på människors hälsa. Därför är det är viktigt att du vet var massorna kommer ifrån och att de hanterats rätt genom alla led för att undvika att föroreningar sprids. 

Schaktmassor ses så gott som alltid som ett avfall.  Därför styrs hanteringen av dem av både avfallslagstiftning och annan lagstiftning som rör miljöfarlig verksamhet. Det är beställaren av schaktjobbet tillsammans med de som arbetar med massorna som ansvarar för att se till att de hanteras säkert och rätt. 

Använd våra e-tjänster för att anmäla ditt arbete med schaktmassor till Region Gotland: 

Läs mer i informationsmaterialet "Hantering av schaktmassor" 

I informationsmaterialet ”Hantering av schaktmassor”, framtaget av Region Gotland i samarbete med Länsstyrelsen, finns information om regler som gäller vid hantering av schaktmassor.

Mer information

Här finns även ett flödesschema framtaget av Miljösamverkan SydOst som ger en översiktlig bild över regelverket som gäller vid återvinning av schaktmassor.

Vid en anmälan eller ansökan av en miljöfarlig verksamhet ska en verksamhetskod anges. I följande dokument finns en översikt på verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) som kan bli aktuella vid hantering och återvinning av schaktmassor.

Här finns länk till Länsstyrelsens webbsida med information samt karta på misstänkt förorenade områden:

För en verksamhet som tar emot schaktmassor ska alltid en bedömning göras om massornas renhet. Exempel på dokument som kan användas vid mottag av massor finns här: