Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samverkansstruktur barn, unga, vuxna och äldre

Region Gotlands samverkansstruktur är ett ledningssystem och en mötesplats för samverkan med särskild inriktning på personer i riskgrupper med komplexa problem och behov av sammansatt stöd.

Medarbetare i flera av Region Gotlands verksamheter möter dagligen elever, patienter, brukare och anhöriga i sitt arbete. Många av de behov som en specifik individ har hanterar den aktuella verksamheten på egen hand men det finns också situationer där samarbete är nödvändigt. Ibland behöver frågor samordnas och beslutas om på ledningsnivå. Kunskap, synsätt och metoder för samarbete kan behöva delas av flera verksamheter för att det ska fungera i praktiken. För att möjliggöra samordning och erfarenhetsutbyte finns Samverkansforum, ett för barn och unga och ett för vuxna och äldre.

Arbetet inom Samverkansfora består såväl av effektiv problemlösning när frågor uppstår som ett långsiktigt förändringsarbete som bedrivs i form av utvecklingsuppdrag. 

Syfte

Skapa förutsättningar för en samordnad och effektiv kunskapsstyrning genom att:

  • prioritera gemensamma utvecklingsområden, samordna processer och lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter med individens bästa för ögonen
  • erbjuda långsiktigt stöd för samordnad kunskapsutveckling, implementering av riktlinjer och ny kunskap samt uppföljning och utvärdering
  • kommunicera kunskap och resultat
  • skapa underlag för politiska beslut
  • anordna utbildningar

Så här styrs arbetet

Arbete styrs från Samverkansledning. Där ingår förvaltningschefer från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kvalitetsdirektör, enhetschef för social välfärd samt samverkansledare barn och unga samt vuxna och äldre.