Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regional samverkans- och stödstruktur

Regional samverkans- och stödstruktur är ett ledningssystem och en mötesplats för samverkan med särskild inriktning på personer i riskgrupper med komplexa problem och behov av sammansatt stöd.

Medarbetare i flera av Region Gotlands verksamheter möter dagligen elever, patienter, brukare och anhöriga i sitt arbete. Många av de behov som en specifik individ har hanterar den aktuella verksamheten på egen hand men det finns också situationer där samarbete är nödvändigt. Ibland behöver frågor samordnas och beslutas om på ledningsnivå. Kunskap, synsätt och metoder för samarbete kan behöva delas av flera verksamheter för att det ska fungera i praktiken. För att möjliggöra samordning och erfarenhetsutbyte finns Regional samverkans- och stödstruktur (RSS).


Det här gör RSS

RSS är ett strategiskt arbetsutskott till koncernledningsgruppen för Region Gotland och innefattar BarnSam (med fokus på barn och unga 0–24 år) och VuxenSam (för vuxna och äldre). 

 

Arbetet i RSS består såväl av effektiv problemlösning när frågor uppstår som ett långsiktigt förändringsarbete som bedrivs i form av utvecklingsprojekt. RSS har vidare ett uppdrag att stötta verksamheternas samarbete via till exempel utbildningssatsningar.

 

Syfte

Skapa förutsättningar för en samordnad och effektiv kunskapsstyrning genom att:

  • prioritera gemensamma utvecklingsområden, samordna processer och lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter med individens bästa för ögonen
  • erbjuda långsiktigt stöd för samordnad kunskapsutveckling, implementering av riktlinjer och ny kunskap samt uppföljning och utvärdering
  • kommunicera beslut, kunskap och resultat
  • skapa underlag för politiska beslut.

 

Så här styrs arbetet

I RSS styrgrupp (styrgruppen för BarnSam och VuxenSam) ingår förvaltningschefer och sakkunniga från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regiondirektör, enhetschef för kvalitet och utveckling, enhetschef för social hållbarhet samt verksamhetsledare för BarnSam och VuxenSam. Styrgruppen möts fyra gånger per år och stämmer regelbundet av med berörda nämnders ordförande.