Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Ulrika Jansson 
tf. ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekonomisk planering och uppföljning

Ekonomisk planering sker i huvudsak genom att upprätta en budget. De ekonomiska målen är styrande och ger de grundläggande förutsättningarna för planeringen av ekonomin.  

Budgeten för respektive nämnd beslutas av regionfullmäktige. Därefter bestämmer nämnden de ekonomiska ramarna för verksamheterna inom sitt ansvarsområde.

Uppföljning är en viktig del av styrningen och kommande planering. En samlad uppföljning med helårsprognos görs efter tre månader, vilket benämns delårsrapport ett. Efter åtta månader görs ett delårsbokslut, där även bland annat samtliga verksamhetsmål följs upp. När året är slut görs en årsredovisning. Däremellan görs också månadsrapporter enligt en särskild tidplan.


Region Gotlands ekonomiska mål 2020-2023 är:

  • Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
  • Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
  • Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.