Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekonomisk planering och uppföljning

Ekonomisk planering sker i huvudsak genom att upprätta en budget. De ekonomiska målen är styrande och ger de grundläggande förutsättningarna för planeringen av ekonomin.  

Budgeten för respektive nämnd beslutas av regionfullmäktige. Därefter bestämmer nämnden de ekonomiska ramarna för verksamheterna inom sitt ansvarsområde.

Uppföljning är en viktig del av styrningen och kommande planering. En samlad uppföljning med helårsprognos görs efter tre månader, vilket benämns delårsrapport ett. Efter åtta månader görs ett delårsbokslut, där även bland annat samtliga verksamhetsmål följs upp. När året är slut görs en årsredovisning. Däremellan görs också månadsrapporter enligt en särskild tidplan.
 

Region Gotlands ekonomiska mål är:

  • Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
  • Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
  • Soliditeten ska vara minst 45 procent
  • Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
  • Regionens materiella tillgångar ska vårdas
  • Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent.