Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Desingmöbel av Lukas Dahlén, Ringvide

Referensgrupp fria professionella kulturskapare

År 2015 bildades en referensgrupp med syfte att utbyta information mellan Region Gotland och de fria professionella kulturskaparna.

Referensgruppens syfte är att skapa en dialog mellan kulturansvariga på Region Gotland och det fria professionella kulturlivet och mellan yrkesarbetande inom olika konstområden för att gynna en positiv utveckling av konst och kultur och för de kreativa näringarna på Gotland. Gruppen har 2-3 arvoderade möten per år och har bland annat varit med och givit värdefulla synpunkter i framtagandet av Region Gotlands kulturplan.

För att vara med ska man arbeta på professionell nivå och ha en överblick och kunna representera sitt konstområde. För närvarande finns följande personer med i referensgruppen:

Musik - Annika Fehling och Jens Friis-Hansen
Dans - Unn Dahlman och Robert Söderström
Teater - Tomas Lindström och Kickan Holmberg
Bildkonst - Siri Iversen Ejve och Torbjörn Limé
Konsthantverk - Eva-Marie Kothe och Jennie Olofsson
Form och design - Mark Ingelse och Kristina Torsson
Film - Leif Eiransson och Seamus Deivert
Litteratur - Staffan Cederborg och Marita Jonsson