Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan för Visby Dovhjorten 6 (Åhlénsfastigheten) - samråd

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvalt-ningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av för­slaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2017-05-03, har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby. Handlingar och tillhörande underlag finns också tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner fr o m 12 juni 2017
t o m 3 juli 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler bostäder bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby eller e-post: registrator-bn@gotland.se, senast den 3 juli 2017. Ange namn, postadress och ärendenummer (BN 2015/871).

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnads­nämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Eva Werkelin, tfn 0498-269195, eller e-post eva.werkelin@gotland.se

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?