Kontakt

E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stadsodlingsstrategi

Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att förvalta och utveckla de intressen som finns på Gotland gällande stadsodling. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för detta arbete. Till denna strategi tas det fram en stadsodlingsplan som konkret beskriver vilka åtgärder som planeras under de kommande åren. I strategin definieras stadsodling både som permanenta odlingsområden i form av koloniområden och som tidsbegränsade odlingsprojekt som genomförs på allmän platsmark under enstaka odlingssäsonger.