Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Caroline Gränefjord 
koncerncontroller
Telefon: 0498-26 95 72
E-post: caroline.granefjord@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Styrmodell och övergripande mål.

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplaner och verksamhetsplanering är ett obligatoriskt moment för alla nämnder och förvaltningar inom Region Gotland.

Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är målsatt i koncernstyrkortet.

Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd.