Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Caroline Gränefjord 
koncerncontroller
Telefon: 0498-26 95 72
E-post: caroline.granefjord@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Styrmodell och övergripande mål.

Indikatorer

Målen följs upp genom indikatorer. En indikator kännetecknas av att den är mätbar, bygger på data av god kvalitet, lyfter fram någon del av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvalitativa egenskaper utifrån ett medborgar- eller brukarperspektiv, är jämförbar samt transparent dvs. resultatet ska helst kunna härledas till en lägre nivå.

Indikatorerna är inte mål utan visar på olika aspekter av måluppfyllelse som tillsammans säger något om målet är uppfyllt.

Om du vill veta vilka indikatorer som är kopplade till respektive mål kan du använda presentationen som finns under "Vill du veta mer?" på den här sidan.