Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Caroline Gränefjord 
koncerncontroller
Telefon: 0498-26 95 72
E-post: caroline.granefjord@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Styrmodell och övergripande mål.

Region Gotlands mål

Nedan finns en sammanställning av Region Gotlands mål per perspektiv och målområde. 

PERSPEKTIV ▶ SAMHÄLLE

Målområde ▶

 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
 1. Ökad befolkning i arbetsför ålder
 2. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
 3. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
 1. Gotlands klimatavtryck minskar
 2. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
 3. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen

PERSPEKTIV ▶ VERKSAMHET

Målområde ▶

 1. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
 2. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
 3. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
 1. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
 2. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
 3. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
 1. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden (1 procent under 2021)
 2. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden (1 procent under 2020 och 2021)
 3. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut