Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bräckvattenverket i Herrvik

Dricksvattenförsörjningen på Gotland är i ett mycket svårt läge. I Katthammarsvik har Region Gotland haft problem flera år med tillgången och kvalitén på dricksvatten från borrad brunn. Därför har det byggts ett vattenverk i Herrvik för rening av bräckt vatten.

Ett rekordtidigt bevattningsförbud infördes i flera socknar redan den första april 2016. Den 1 juni blev det bevattningsförbud över i princip på hela ön. För att klara dricksvattenförsörjningen på Gotland på lång sikt krävs akuta åtgärder.

Eftersom ingen större vattentäkt har kunnat öppnas under de senaste 40 åren har det blivit naturligt att fundera på att avsalta östersjövatten (som är ett bräckvatten).

Region Gotland har i vatten- och avloppsplanen slagit fast att vattentillgången har större betydelse än översiktsplanen för Gotlands utveckling. VA-planen säger också att avsaltning av havsvatten med membranteknik är en viktig del för att bygga ut dricksvattenförsörjningen och avlasta lokala grundvattenmagasin.

Tekniken att avsalta havsvatten är en beprövad teknik som finns över hela världen. Oftast utnyttjas omvänd osmos. Det är dock en energikrävande process som kräver ett högt tryck för att pressa havsvattnet genom de små porerna i membranet.

Herrvik först i Sverige

Herrvik är Sveriges första större bräckvattenverk för dricksvattenproduktion. Verket togs i drift sommaren 2016, och vattnet ska räcka både till besökarna och de som idag har egna brunnar.

Råvattnet till verket tas in via en cirka 200 meter lång ledning som går längs botten på cirka sex meters djup. Det finns en grovsil vid intaget.

Pumpstationen vid stranden pumpar vattnet ett par hundra meter till verket där det leds genom automatfilter och ultrafilter för successivt finare partikelavskiljning. Ultrafiltret utgör också den första barriären mot mikroorganismer.

Den andra barriären blir det specialdesignade bräckvattenmembranet som låter vattenmolekylerna passera genom membranet men håller kvar jonerna. Tredje barriären använder UV-ljus. Efter detta finjusteras det rena vattnet då det gäller hårdhet och alkalinitet. För att öka mineralhalten i vattnet tillsätts kalcium och natriumvätekarbonat innan det leds ut till hushållen. Det finns också möjlighet till klorering.

Intresseanmälan studiebesök

Om ni önskar göra ett studiebesök på östra Gotlands bräckvattenverk, var god fyll i formuläret så kontaktar vi er.
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.