Kontakt

Ta gärna kontakt med någon av de strateger som är kontaktperson inom området.

Ny industriell utveckling
Peter Bloom
Telefon: 0498-26 94 58
E-post: peter.bloom@gotland.se 

Hållbara livsmedel
Karin Farinder
Telefon: 0498-26 94 99
E-post: karin.farinder@gotland.se 

Besöksnäring
Mats Jansson
Telefon: 0498-26 95 23 
E-post: mats.jansson@gotland.se 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Företagsstöd

Region Gotland har avsatt 25 miljoner kronor som stöd till små och medelstora företag på Gotland under perioden 2017–2019. Pengarna skall bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet.

Regionstyrelseförvaltningen har 2019-05-20 beslutat om samtliga medel i programmet. Totalt har 44 gotländska företag beviljats stöd med 26 miljoner kronor. Företagen har blivit beviljade medel inom insatsområdena nedan. Mer information om beviljade företagsstöd, klicka här.

  • Insatser som leder till ökad vidareförädling av gotländska livsmedelsprodukter och ökad försäljning av gotländska livsmedelsprodukter utanför Gotland. Inom denna insats är alla pengar förbrukade.
  • Investeringar som ökar boendekapaciteten inom besöksnäringen. Inom denna insats är alla pengar förbrukade.  
  • Insatser som leder till ökad konkurrenskraft i industriföretag och insatser leder till ökad försäljning på marknader utanför Gotland. Inom denna insats är alla pengar förbrukade.

Stöd kan beviljas till företag verksamma på Gotland. Företag som kan och vill växa samt har, eller kommer att få, en marknad utanför Gotland prioriteras.

Stöd beviljas inte till primärproduktion inom jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorn. Med primärproduktion avses insatser för att förbereda en produkt för försäljning i första ledet. Vidare beviljas inte stöd där bidraget riskerar att snedvrida lokal konkurrens exempelvis detaljhandel, lokala tjänste- och serviceföretag.

Stöd kan beviljas som investeringsstöd eller som stöd till företagsutveckling.

Investeringsstöd uppgår till 25 % av investeringen, maximalt 1 800 tkr. Minimistöd är 50 tkr och stödgrundande kostnader är:

Investeringar i byggnader eller anläggningar avsedda för stadigvarande bruk.

Maskiner eller andra fasta inventarier, dock inte fordon.

Stöd till företagsutveckling kan beviljas med 50 % av kostnaden, maximalt 250 tkr. Minimistöd är 20 tkr och exempel på stödgrundande kostnader är:

Köp av tjänst.

Utställning på nationell/internationell erkänd mässa.

Resekostnader i samband med utställning på mässa.

Utbildning i samband med annan utvecklingsinsats.

Ansökning kan ske mellan den 1 april 2017 och den 30 juni 2019. Ansöknings och beslutstillfälle är samma som för Region Gotlands ordinarie företagsstöd.

Ansökan görs digitalt via www.minansokan.se. Använd stödformen stöd till investeringar och företagsutveckling.