Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolskjuts A-Ö

I A-Ö om skolskjuts hittar du information om regelverk och riktlinjer för skolskjutsar på Gotland.

A

Ansvar
Kommunen, aktuell skola, entreprenör, föräldrar och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Läs mer om ansvarsfördelning

Ansökan
Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår.
Ansökan görs via e-tjänst på Ansökan om skolskjuts - Region Gotland

Handläggning av skolskjutsansökningar görs på delegation av barn- och utbildningsnämnden av koordinator med ansvar för skolskjuts.

Avbokning av skolskjuts
Vårdnadshavare till eleven ansvarar för att avbokning sker i så god tid som möjligt. Avbokning sker i appen DRIP Traveller eller till DRT Solutions på vardagar 06.00-22.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar: 07.00-22.00

Telefonnummer 0200-260 660 

Avstånd
För att en elev på Gotland ska erbjudas skolskjuts ska närmaste vägen från hemmet till skolan eller hållplats/busstopp överstiga avstånd enligt nedan:

  • Avstånd mellan hemmet och skolan:
    Förskoleklass-årskurs 3: 2 km; årskurs 4-9: 3 km
  • Avstånd mellan hemmet och hållplats/busstopp:
    Förskoleklass - årskurs 6: 2 km; årskurs 7-9: 3 km

Avvikelse från resplan
Om eleven vid enstaka tillfällen ska kliva av vid annan hållplats än anvisad ska intyg från föräldern lämnas till föraren.

 

B

Barn i trafiken
Fakta om barn i trafiken läs mer

Beslut om skolskjuts
Beslut om skolskjuts delges via föräldraportalen innan höstterminsstart.

Bussiga kortet
Barn och ungdomar folkbokförda på Gotland får åka avgiftsfritt med kollektivtrafiken på Gotland (gäller enbart landsbygdstrafik). Läs mer

Busstopp/hållplats
Busstopp/hållplats är den anvisade platsen där skolskjutsen hämtar och lämnar elever.

Viktigt att tänka på vid hållplats/busstopp läs mer

Bälten i buss
Alla skolbussar som används i skolskjutstrafiken är utrustande med bälten på samtliga säten. Bälten ska användas under färd. Det är föraren som ansvarar för att bälten används. Viktigt är att alla hjälps åt att informera vikten av att använda bälten.

 

C

-
 

D

E

Entreprenörer
Region Gotland har för skolskjutsverksamheten tecknat avtal med buss- och taxiföretag som utför skolskjuts på regionens uppdrag.
För kontaktinformation se länk till vänster.

Extra elever med på turen
En elev som normalt inte åker skolskjuts har ingen rätt till tillfällig skjuts, men kan ges möjlighet att åka med om det finns ledig plats på bussen. Föraren måste tillfrågas innan någon extra elev tas med på turen och intyg ska lämnas till chauffören (till exempel att förälder intygar att det handlar om en kompisåkning). Detta är viktigt i händelse av en olycka, att medåkande kan identifieras.
 

F

Fakta om barn i trafiken
Varför kan vi inte lära barnen att se sig för? Jo, det kan vi kanske. Men barn är barn. Spontana, livliga och impulsiva, med mycket skratt och spring. De är inte vuxna. Även om barn vet att de måste vara försiktiga i trafiken, kan de plötsligt rusa iväg eller stanna upp i egna tankar. Det kan hända långt upp i tonåren.  läs mer

Funktionshinder
I vissa fall kan andra skäl än avstånd t ex funktionshinder, motivera avsteg från reglerna där en elev kan beviljas skolskjuts. En ansökan ska lämnas. 
Ladda ner blanketten här

Färdbevis
Skolskjuts kan också ske i kollektivtrafikens ordinarie linjetrafik. Elever som erbjuds skolskjuts med ordinarie kollektivtrafik erhåller färdbevis. Regler för färdbevis finns i  ”Tillämpningsföreskrifter för avgiftsbefrielse i kollektivtrafiken för ungdomar.

Försening
Chauffören ska meddela skolan i de fall skolskjutsen med buss blir försenad.

Skolskjuts med taxi (enligt särskilt beslut) kan av olika skäl vara försenad, särskilt vintertid. Det är därför viktigt att eleven inte lämnar hämtplatsen förrän 15 minuter efter planerad avgångstid. Om inte taxin har kommit efter 15 minuter, kontakta Beställningscentralen.

Försäkring
Om en elev skadas vid en trafikolycka, eller får någon av sina tillhörigheter förstörda i samband med en olycka, täcks alla kostnader genom fordonets trafikförsäkring.
En elev som med avsikt skadar någonting på bussen är ersättningsskyldig gentemot entreprenören som har möjlighet att rikta skadeståndskrav mot eleven. När en elev oavsiktligt skadar någonting på bussen kan vårdnadshavarens hemförsäkring i vissa fall användas.

Föräldraansvar
Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen/busstoppet
 

G

-
 

H

Hållplats/busstopp
Hållplats/busstopp är den anvisade plats där skolskjutsen hämtar och lämnar elever.

Viktigt att tänka på vid hållplats/busstopp.

  • Var i god tid vid hållplats/busstopp så barnet inte behöver springa mot skolskjutsfordonet.
  • Stå en bit i från vägkanten - speciellt om det är halt.
  • Vänta tills skolskjutsfordonet har åkt innan barnet går över vägen.
  • Av- och påstigning sker endast vid bestämd hållplats/busstopp.

I

Incident
Incident och tillbud i samband med skolskjutsverksamhet ska rapporteras till den av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utsedd ansvarige för skolskjutsar. Dokumentation görs av händelsen. Länk till incidentrapport

Information om elev 
I vissa fall kan det vara viktigt att entreprenören/föraren har fått information, från föräldrarna, gällande elevers sjukdom eller handikapp. Tystnadsplikt gäller om förhållande som rör elevers sjukdom, handikapp eller andra personliga förhållanden.
 

J

-
 

K

Kollektivtrafik
En del skolskjutsturer trafikeras av kollektivtrafiken.
Länk till kollektivtrafiken på Gotland

Kompisåkning 
Det är bara elever som finns med på skolskjutsens elevlistor som får åka med. Om en kompis vid något enstaka tillfällen önskar åka med måste du som vårdnadshavare ta kontakt med bussbolaget och höra dig för om det är möjligt. Vårdnadshavare till icke-skolskjutsberättigad kompis som går i förskoleklass till årskurs 3, måste särskilt intyga att barnet får åka med om plats finns. Intyget ska lämnas till föraren

Kontaktinformation
Frågor om skolskjuts besvaras på telefon: 0498-26 94 60 (kundtjänst) eller 26 90 00 (växel med knappval). Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00 E-post: skolskjuts@gotland.se
Frågor om kollektivtrafik besvaras på telefon: 0498- 26 90 00 (växel med knappval).
Kontaktinformation till entreprenörer: se länk till vänster

Krav på fordon
Region Gotland har satt krav på fordonen utöver det som regleras i förordningar och föreskrifter. Krav som ställts är bälten på alla sittplatser, alkolås och dubbdäck. 

Krisplan
En gemensam krisplan är upprättad som gäller för Gotlands skolskjutstrafik.
Länk till krisplanen

Kulturresor
Varje landsortsskola på Gotland har rätt till en resa per klass per termin för att besöka kulturevenemang i Visby (t ex Världsarvsdagen, Fenomenalen Science Center, Fornsalen). Skolan beställer resan och anger på fakturan skolas namn, klass och att det gäller en kulturresa.

 

L

-

 

M

-

N

-
 

O

Olycks- och tillbudsrapportering
Entreprenören ska snarast rapportera olyckor och tillbud i samband med skolskjutsning till skolans rektor och förvaltningens ansvarige för skolskjutsar (skolskjutskoordinator). Särskild rapportblankett ska användas. Vid allvarlig händelse gäller rutiner enligt krisplan.
Länk till incidentrapport

Ordningsregler 
Ordningsregler finns fastställda för skolskjutsning. Elever som erbjuds skolskjuts ska informeras om dessa regler. Skolan ansvarar för ordning och säkerhet i samband med av och påstigning i skolan. Under färden är det föraren som ansvarar för ordningen på bussen. Mellan hemmet och hållplatsen/busstoppet ansvarar föräldrar. Ladda ner ordningsreglerna här


P

Planering av skolskjuts
Kommunen ansvarar för att skolskjutsverksamheten planeras så effektivt som möjligt. En effektiv planering kräver ett fungerande samarbete mellan kommunen och berörda entreprenörer. Koordinator med ansvar för skolskjutsar är ansvarig för planering och utvärdering av skolskjutsverksamheten.
 

Q

-

 

R

Restider
Restiden i fordon till respektive från skolan ska vara högst 60 minuter. Restiden får endast i undantagsfall överstiga 60 minuter. Väntetid före hemfärd från skolan kan vara upp till 60 minuter. Skolan ansvarar för tillsynen. Länk till riktlinjer

Riktlinjer
Barn- och utbildningsnämndens beslut om skolskjuts Länk till riktlinjer

Rätt till skolskjuts
Skolskjuts erbjuds elever i förskoleklass och grundskola.
Läs mer om rätten till skolskjuts


S

Självskjuts
Kommunen kan under viss förutsättningar  bevilja ersättning för självskjuts. Ansökan görs via E-tjänst. Grunden för beslut om självskjuts tas utifrån barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts och skollagen.

Efter att ersättning för självskjuts beviljats ska en räkning månadsvis skickas in. Länk till räkningsblanketter

Skadegörelse
En elev som med avsikt skadar någonting på bussen är ersättningsskyldig gentemot entreprenören som har möjlighet att rikta skadeståndskrav mot eleven. När en elev oavsiktligt skadar någonting på bussen kan vårdnadshavarens hemförsäkring i vissa fall användas.

Skolskjuts med taxi
Skolskjuts som beviljats med taxi samordnas med andra skolelever, men kan även samordnas med andra typer av samhällsbetalda resor så som färdtjänst. Eleven hämtas och lämnas vid bostadsadressen, eller vid annan plats enligt beslut. Resorna hanteras digitalt via DRIP Traveller.

Skolskjuts vid särskilda skäl
Skolskjuts av särskilda skäl kan beviljas, på grund av trafikförhållanden, medicinska skäl eller andra särskilda omständigheter. Till exempel ett varaktigt funktionshinder. Behovet av skolskjuts görs utifrån en helhetsbedömning och efter individuell prövning i varje enskilt fall. Funktionshinder/medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg.

Skolskjuts vid växelvis boende
Kommunen kan under vissa förutsättningar pröva behovet av skolskjuts till/från en elevs båda vårdnadshavare, om dessa är bosatta på olika bostadsadresser (s k ”växelvis boende”). Läs mer om skolskjuts vid växelvis boende

Skolskjutsskylt
Användning av skolskjutsskylt regleras i trafikförordningen. Skyltarnas funktion är att uppmärksamma trafikanter på att här sker en transport av skolbarn och samtidigt varna för barnens ibland oberäkneliga rörelser runt detta fordon. Skyltarna med deras varningsbelysning är reglerad med krav på ljusintensitet, reflektionsförmåga och allmän konstruktion.

På fordon som används för skolskjutsning ska blinksignal tändas då det befinner sig cirka 100 meter från den plats där det ska stannas för på- eller avstigning. Blinksignal ska släckas när fordonet befinner sig cirka 100 meter från den plats där på- eller avstigning skett.

Styrdokument för skolskjutsverksamhet

Säkerhet
Skolan, barn/elever, föräldrar och entreprenörerna har en överenskommelse/ansvarfördelning för en säkrare och trivsammare skolskjuts (ordningsregler) samt för att tillgodose allas intressen och skyldigheter. Läs mer 


T

Tillbudsrapportering
Entreprenören ska snarast rapportera olyckor och tillbud i samband med skolskjutsning till skolans rektor och förvaltningens skolskjutskoordinator. Särskild rapportblankett ska användas. Länk till incidentrapport

Tillfällig skolskjuts
En elev som på grund av skada eller sjukdom kan tillfälligt erhålla skolskjuts till och från skolan. Kommunens försäkring täcker dessa kostnader i de fall skadan beror på olycksfall. I dessa fall ska Region Gotlands försäkringsbolag alltid kontaktas. Försäkringsskydd - olycksfall Region Gotland

Trafikfarlig väg
Säkerhetsfrågor och problem gällande elevens väg mellan hemmet och hållplatsen/busstoppet löses i första hand i samråd mellan kommunen, förälder och entreprenör. Kommunen har att verka för att elevens skolväg är så säker som möjligt och att angivna skolskjutshållplatser/busstopp utformas så att olycksrisken minimeras. Men förälder ansvarar för eleven mellan hemmet hållplatsen/busstoppet.

Tystnadsplikt
Tystnadsplikt gäller om förhållanden som rör elevers sjukdom, handikapp eller andra personliga förhållanden.


U

Utbildning
I samråd med entreprenörerna ska skolan svara för att eleverna undervisas i trafiksäkerhet och övas i hur de ska uppträda i händelse av en olycka. Länk till en idebank för utbildning i trafiksärkerhet

 

V, W

Val av annan skola
Rätt till skolskjuts gäller i grunden inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller går i annan kommuns grundskola. ”I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skjuts i dessa fall.” Ansökan om skolskjuts görs via E-tjänst

Växelvis boende
Kommunen kan under vissa förutsättningar pröva behovet av skolskjuts till/från en elevs båda vårdnadshavare, om dessa är bosatta på olika bostadsadresser (s k ”växelvis boende”). Du ansöker via E-tjänst.  Läs här för mer information och ansökningsblanketter

X, Y, Z

-
 

Å, Ä, Ö

Överklagan av beslut om skolskjuts
Om elever och föräldrar inte är nöjda med det beslut som tagits gällande skolskjuts kan beslutet skriftligt överklagas inom tre veckor från det beslutet kommit till sökandes kännedom. Eventuellt överklagande sker till förvaltningsrätt men ska lämnas  till:

Barn- och utbildningsnämnden
Visborgsallén 19
621 82 Visby

Övning och utbildning
I samråd med entreprenörerna ska skolan svara för att eleverna undervisas i trafiksäkerhet och övas i hur de ska uppträda i händelse av en olycka.