Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolskjuts A-Ö

I A-Ö om skolskjuts hittar du information om regelverk och riktlinjer för skolskjutsar på Gotland.

A-D

A

Alkolås
Alla fordon som kör skolskjuts är utrustade med alkolås

Ansvar
Kommunen, aktuell skola, entreprenör, föräldrar och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Läs mer om ansvarsfördelning

Ansökan
Ansökan om skolskjuts kan göras i de fall man inte är berättigad till skolskjuts enligt riktlinjerna. Ansökan görs skriftligt.
Ladda ner blanketten här

Handläggningen av skolskjutsansökningar görs på delegation av barn- och uutbildningsnämnden av koordinator med ansvar för skolskjuts.

Avbokning av skolskjuts
Föräldrar till eleven som åker skolskjuts meddelar chauffören om eleven inte ska åka skolskjuts på grund av sjukdom eller annan frånvaro.

Avstånd
För att en elev på Gotland ska erbjudas skolskjuts skall närmaste vägen från hemmet till skolan eller hållplats/busstopp vara minst:

  • Avstånd till skolan:
    Förskoleklass-åk 3: 2 km; åk 4-9: 3 km
  • Avstånd till hållplats/busstopp:
    Förskoleklass - åk 6: 2 km; åk 7-9: 3 km

Avikelse från resplan
Om eleven vid enstaka tillfällen ska kliva av vid annan hållplats än anvisad ska intyg från föräldern lämnas till föraren.

 

B

Barn i trafiken
Fakta om barn i trafiken läs mer

Beslut om skolskjuts
Under maj får föräldrar beslut om skolskjuts med information om aktuella tider och hållplatser/busstopp. En broschyr med kortfattade information om skolskjutsar medföljer detta utskick

Blanketter
Ansökan om skolskjuts/självskjuts ska bara göras om man enligt Skollagen, trafikförordningar eller barn- och utbildningsnämndens beslut inte har rätt till skolskjuts. Ansökningsblankett finns att ladda ner här 

Bussiga kortet
Barn och ungdomar folkbokförda på Gotland får åka avgiftsfritt med kollektivtrafiken på Gotland. Läs mer

Busstopp/Hållplats
Anvisad plats där skolskjutsen hämtar och lämnar elever.
Viktigt att tänka på vid hållplats/busstopp läs mer

Bälten i buss
Alla fordon som används i skolskjutstrafik är utrustande med bälten på samtliga säten. Bälten ska användas under färd. Det är föraren som ansvarar för att bälten används. Viktigt är att alla hjälps åt att informera vikten av att använda bälten.

 

C

-
 

D

Definitioner om skolskjuts
Med skolskjutsning avses sådan befordran av elev grundskola till eller från skolan som ordnas av regionen och inte är av tillfällig natur. Skolskjutsar delas upp i huvudskjuts, beställningsturer, självskjuts och ordinarie kollektivtrafik Läs mer

 

E-H

E

Entreprenörer
Regionen har för skolskjutsverksamheten tecknat avtal med buss- och taxiföretag som utför skolskjuts på regionens uppdrag.
För kontaktinformation se länk till vänster.

Extra elever med på turen
En elev som normalt inte åker skolskjuts har ingen rätt till tillfällig skjuts, men kan ges möjlighet att åka med om det finns ledig plats på bussen. Föraren måste tillfrågas innan någon extra elev tas med på turen och intyg ska lämnas till chauffören. Viktigt i händelse av en olycka.
 

F

Fakta om barn i trafiken
Varför kan vi inte lära barnen att se sig för? Jo, det kan vi kanske. Men barn är barn. Spontana, livliga och impulsiva, med mycket skratt och spring. De är inte vuxna. Även om barn vet att de måste vara försiktiga i trafiken, kan de plötsligt rusa iväg eller stanna upp i egna tankar. Det kan hända långt upp i tonåren.  läs mer

Funktionshinder
I vissa fall kan andra skäl än avstånd t ex funktionshinder, motivera avsteg från reglerna dör en elev kan beviljas skolskjuts. En ansökan ska lämnas. Ladda ner blanketten här

Färdbevis
Skolskjuts kan också ske i kollektivtrafikens ordinarie linjetrafik. Elever som erbjuds skolskjutsmed ordinarie kollektivtrafik erhåller färdbevis. Regler för färdbevis finns i  ”Tillämpningsföreskrifter för avgiftsbefrielse i kollektivtrafiken för ungdomar.

Försening
Chauffören ska meddela skolan i de fall skolskjutsen blir försenad.

Försäkring
Om en elev skadas vid en trafikolycka, eller får någon av sina tillhörigheter förstörda i samband med olyckan, täcks alla kostnader genom fordonets trafikförsäkring.
En elev som med avsikt skadar någonting på bussen är ersättningsskyldig gentemot entreprenören som har möjlighet att rikta skadeståndskrav mot eleven. När en elev oavsiktligt skadar någonting på bussen kan vårdnadshavarens hemförsäkring i vissa fall användas.

Föräldraansvar
Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen/busstoppet
 

G

-
 

H

Hållplats/busstopp
Anvisad plats där skolskjutsen hämtar och lämnar elever.
Viktigt att tänka på vid hållplats/busstopp läs mer

 

I-M

I

Incident
Incident och tillbud i samband med skolskjutsverksamhet ska rapporteras till den av barn- och utbildnings- förvaltningen utsedd ansvarige för skolskjutsar. Dokumentation ska ske av händelsen. Länk till incidentrapport

Information - beslut om skolskjuts
Under maj får föräldrar beslut om skolskjuts med information om aktuella tider och hållplatser/busstopp. En broschyr med kortfattade information om skolskjutsar medföljer detta utskick.

Information om elev 
I vissa fall kan det vara viktigt att entreprenören/föraren har fått information, från föräldrarna, gällande elevers sjukdom eller handikapp. Tystnadsplikt gäller om förhållande som rör elevers sjukdom, handikapp eller andra personliga förhållanden.
 

J

-
 

K

Kollektivtrafik
En del av skolskjutsturer trafikeras av kollektivttrafik.
Länk till kollektivtrafiken på Gotland

Kompisåkning 
Det är bara elever som finns med på skolskjutsens elevlistor som får åka med. Om en kompis vid något enstaka tillfällen önskar åka med måste du som förälder ta kontakt med föraren och höra dig för om det är möjligt. Ett intyg ska lämnas till föraren

Kontaktinformation
Frågor om skolskjuts besvaras på telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval). Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00 E-post: skolskjuts@gotland.se
Frågor om kollektivtrafik besvaras på telefon: 0498- 26 90 00 (växel med knappval).
Kontaktinformation till entreprenörer: se länk till vänster

Krav på fordon
Region Gotland har satt krav på fordonen utöver det som regleras i förordningar och föreskrifter. Krav som ställts är bälten på alla sittplatser, alkolås och dubbdäck. 

Krisplan
En gemensam krisplan är upprättad som gäller för Gotland skolskjutstrafik.
Länk till krisplanen

Kulturresor
Varje landsorsskola på Gotland har rätt till en resa/klass/termin för att besöka kulturevenemang i Visby (t ex Världsarvsdagen, Fenomenalen, Fornsalen). Skolan beställer resan och anger på fakturan skolas namn, klass och att det gäller en Kulturresa.

 

L

-

 

M

-

N-Q

N

-
 

O

Olycks- och tillbudsrapportering
Entreprenören ska snarast rapportera olyckor och tillbud i samband med skolskjutsning till skolans rektor och förvaltningens ansvarige för skolskjutsar. Särskild rapportblankett skall användas.
Länk till incidentrapport

Ordningsregler 
Ordningsregler finns fastställda för skolskjutsning. Elever som erbjuds skolskjuts ska informeras om dessa regler. Skolan ansvarar för ordning och säkerhet i samband med av och påstigning i skolan. Under färden är det föraren som ansvarar för ordningen på bussen. Mellan hemmet och hållplatsen/busstoppet ansvarar föräldrar. Ladda ner ordningsreglerna här


P

Planering av skolskjuts
Kommunen ansvarar för att skolskjutsverksamheten planeras så effektivt som möjligt. En effektiv planering kräver ett fungerande samarbete mellan kommunen och berörda entreprenörer. Koordinator med ansvar för skolskjutsar är ansvarig för planering och utvärdering av skolskjutsverksamheten.
 

Q

-

 

R-U

R

Restider
Restiden i fordon till respektive från skolan ska vara högst 60 min. Restiden skall endast i undantagsfall överstiga 45 minuter för F-6.
Målsättningen är att väntetiden före hemfärd från skolan efter skoldagens slut inte ska vara längre än 60 minuter. Som skoldagens slut räknas den sluttid som skolan angivit i sina ramtider. Skolan ansvarar för tillsynen.

Riktlinjer
Barn- och utbildningsnämndens beslut om skolskjuts Länk till riktlinjer

Rätt till skolskjuts
Skolskjuts erbjuds elever i förskoleklass och grundskola läs mer


S

Självskjuts
Kommunen kan under viss förutsättningar  bevilja ersättning för självskjuts. Ansökan görs på blankett för skolskjuts eller växelvis boende. Grund för beslut är barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts.. Efter att ersättning för självskjuts beviljats ska en räkning månadsvis skickas in. länk till räkning för självskjuts.  Länk till ansökningsblanketter

Skadegörelse
En elev som med avsikt skadar någonting på bussen är ersättningsskyldig gentemot entreprenören som har möjlighet att rikta skadeståndskrav mot eleven. När en elev oavsiktligt skadar någonting på bussen kan vårdnadshavarens hemförsäkring i vissa fall användas.

Skolskjuts vid särskilda skäl
Skolskjuts av särskilda skäl kan beviljas, på grund av trafikförhållanden, medicinska skäl eller andra särskilda omständigheter, till exempel ett varaktigt funktionshinder. Behovet av skolskjuts bedöms utifrån en helhetsbedömning och efter individuell prövning i varje enskilt fall. Funktionshinder/medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg.

Skolskjuts vid växelvis boende
Kommunen kan under vissa förutsättningar pröva behovet av skolskjuts till/från en elevs båda vårdnadshavare, om dessa är bosatta på olika bostadsadresser (s k ”växelvis boende”). Läs mer

Skolskjutsskylt
Användning av skolskjutsskylt regleras i trafikförordningen. Skyltarnas funktion är att uppmärksamma trafikanter på att här sker en transport av skolbarn och samtidigt varna för barnens ibland oberäkneliga rörelser runt detta fordon. Skyltarna med deras varningsbelysning är reglerad med krav på ljusintensitet, reflektionsförmåga och allmän konstruktion.
På fordon som används för skolskjutsning skall blinklyktorna tändas då det befinner sig cirka 100 meter från den plats där det skall stannas för på- eller avstigning. Blinklyktorna skall släckas när fordonet befinner sig cirka 100 meter från den plats där på- eller avstigning skett

Styrdokument för skolskjutsverksamhet

Säkerhet
Skolan, barn/elever, föräldrar och entreprenörerna har en överenskommelse/ansvarfördelning för en säkrare och trivsammare skolskjuts samt för att tillgodose allas intressen och skyldigheter. Läs mer 


T

Tillbudsrapportering
Entreprenören ska snarast rapportera olyckor och tillbud i samband med skolskjutsning till skolans rektor och förvaltningens ansvarige för skolskjutsar. Särskild rapportblankett skall användas. Länk till incidentrapport

Tillfällig skolskjuts
En elev som på grund av skada eller sjukdom kan tillfälligt erhålla skolskjuts till och från skolan. Kommunens försäkring täcker dessa kostnader i de fall skadan beror på olycksfall. I dessa fall skall Försäkringsbolaget alltid kontaktas. Skadeanmälan finns på skolsköterskans expedition

Trafikfarlig väg
Säkerhetsfrågor och problem gällande elevens väg mellan hemmet och hållplatsen/-bussstopp löses i första hand i samråd mellan kommunen, förälder och entreprenör.  Kommunen har att verka för att elevens skolväg är så säker som möjligt och att angivna skolskjutshållplatser/busstopp utformas så att olycksrisken minimeras

Tystnadsplikt
Tystnadsplikt gäller om förhållande som rör elevers sjukdom, handikapp eller andra personliga förhållanden.


U

Utbildning
I samråd med entreprenörerna ska skolan svara för att eleverna undervisas i trafiksäkerhet och övas i hur de ska uppträda i händelse av en olycka. Länk till en idebank för utbildning i trafiksärkerhet

 

V-Ö

V, W

Val av annan skola
Rätt till skolskjuts gäller i grunden inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller går i annan kommuns grundskola.” ”I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skjuts i dessa fall.” Ansökan om skolskjuts ska lämnas länk till blankett

Växelvis boende
Kommunen kan under vissa förutsättningar pröva behovet av skolskjuts till/från en elevs båda vårdnadshavare, om dessa är bosatta på olika bostadsadresser (s k ”växelvis boende”). Läs här för mer infomation och ansökningsblanketter

X, Y, Z

-
 

Å, Ä, Ö

Överklagan av beslut om skolskjuts
Om elever och föräldrar inte är nöjda med det beslut som tagits gällande skolskjuts för eleven ska man i första hand ta kontakt med koordinator med ansvar för skolskjuts enligt delegation av barn- och utbildningsnämnden. Om begäran om skolskjuts avslås ska detta ske skriftligt och med hänvisning om hur överklagande ska ske. Eventuellt överklagande sker till förvaltningsrätt men lämnas  inom tre veckor från det att beslutet kommit till sökandens kännedom till:

Barn- och utbildningsnämnden
Visborgsallén 19
621 82 Visby

Övning och utbildning
I samråd med entreprenörerna ska skolan svara för att eleverna undervisas i trafiksäkerhet och övas i hur de ska uppträda i händelse av en olycka.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?