Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon:  0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: Måndag-fredag klockan 09.00-11.30

 

Öppettider för besök

Observera!

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utökad bygglovsplikt
i Visby innerstad

En förutsättning för byggnader med höga kulturvärden ska behålla sin särart är att man underhåller dem med traditionella material och metoder. Då mår husen bäst och kan bevaras på lång sikt. I Visby innerstad behövs det bygglov när du ska underhålla eller ändra utsidan på ditt hus.

När behövs bygglov?

Den utökade bygglovsplikten innefattar underhåll, ändring och byte av byggnaders exteriör samt murar och plank. Marklov för trädfällning gäller karaktärsträd och andra träd med diameter större än 70 cm.

Som underhåll, ändring och byte räknas:

 • Målning eller lagning av fönster, dörrar, tak, fasad, murar och plank.
 • Ändringar som avser mindre fasadändringar, byte av fönster, dörrar och ändring av detaljer såsom skorstenar, trappor, räcken och utsmyckningar, byte av kulör, taktäckningsmaterial eller fasadmaterial, uppsättning av luftvärmepump eller liknande, ändring och rivning av murar och plank.

 

Dessa bygglov är gratis och behandlas av en särskild handläggare. Beroende av åtgärdens omfattning och byggnadens kulturvärden krävs i de flesta fall ett antikvariskt utlåtande och sakkunnig kontroll. Detta bekostas av byggherren. För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt:

 

1. Ta en tidig kontakt tas med bygglovsenheten för att ta reda på om vad som gäller.

2. Förslaget följer detaljplan och byggnadsordning.

3. Handlingarna är fullständiga och fackmannamässiga.

 

Det är inte meningen att kostnaden för antikvariskt utlåtande ska bli orimligt hög i proportion till totalkostnaden för projektet. Du har fem år på dig att slutföra ett underhållsarbete innan du behöver lämna in en ny ansökan. När du exempelvis målar fönster eller utför andra återkommande underhållsåtgärder, kan samma utlåtande från antikvarien användas vid nästa målningstillfälle. Det innebär att du kan använda samma underlag i kommande bygglovsansökan. 

Avvakta beslut och startbesked! Läs igenom noga och anlita hantverkare som kan genomföra åtgärden enligt villkoren i beslutet.

 

Exempel på åtgärder och vilka handlingar du behöver lämna in

Måla fönster, dörrar och andra snickerier: bygglovsansökan, utlåtande från antikvarie, teknisk beskrivning, kontrollplan, beskrivning av vilka fönster, dörrar eller snickerier som avses (beskriv med ritning eller foton och text).

Måla fasad: bygglovsansökan, utlåtande från antikvarie, teknisk beskrivning, kontrollplan, beskrivning av vilka fasader som avses (beskriv med ritning eller foton och text).

Laga puts eller byta puts: bygglovsansökan, utlåtande från antikvarie, teknisk beskrivning, kontrollplan, beskrivning av vilken fasad som avses (beskriv med foton och text eller ritning).

Laga eller ändra murar och plank: bygglovsansökan, utlåtande från antikvarie, teknisk beskrivning, kontrollplan, beskrivning av vilka delar som avses (beskriv med ritning eller foton och text).

Laga eller lägga om plåttak: bygglovsansökan, utlåtande från antikvarie, teknisk beskrivning, kontrollplan, beskrivning av vilket tak som avses (beskriv med ritning eller foton och text).

Lägga om tegeltak: När det endast gäller ny underlagspapp, det vill säga att du lägger tillbaka samma tegel som innan, krävs inte bygglov. Om mer än 25 % av teglet byts ut: bygglovsansökan, utlåtande från antikvarie, teknisk beskrivning, kontrollplan, beskrivning av vilket tak som avses (beskriv med ritning eller foton och text).

Trädfällning: marklovansökan, karta, plan för återplantering.

 

Checklista handlingar

 • Bygglovsansökan
 • Antikvariskt utlåtande
 • Ritningar/ foton
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan

 

Beskrivning av bygglovshandlingarna:

Ansökan: på ansökningsblanketten, under ”övrigt”, ange underhåll eller ändring. För trädfällning ska ”marklov” anges.

Utlåtande från antikvarie: en antikvarie ska göra en kort konsekvensanalys av de tänkta åtgärderna.

Teknisk beskrivning: beskriv befintligt material eller färg. Vilket material sitter där idag och vad vill du byta till? Vilken färg sitter där idag och vad planerar du att underhålla med? Färg ska anges både som färgtyp (linoljefärg, alkydoljefärg till exempel) och kulör (pigment, färgkod).

Vilken puts sitter där idag och vad planerar du att underhålla med? Puts ska anges med sammansättning av putsen (blandningsförhållanden, bindemedel och ballast) och metod för påslagning (snut, slät, sprit).

Kontrollplan: Ladda ner Kontrollplan – Kulturvärden från hemsidan. Fyll endast i de avsnitt som är relevanta för ditt projekt och ta bort resten. En antikvarie ska ange antikvariska kontrollpunkter.

För att måla fönster kan det vara avfärgning, färgtyp, antal strykningar, kulör. Beskrivning av vilken byggnadsdel som avses kan göras med hjälp av kartor, ritningar och/eller foton och text. Det ska tydligt framgå vad projektet innefattar och vilka material och metoder som ska användas.

Om det behövs ytterligare handlingar eller uppgifter kommer byggnadsnämnden att kontakta dig.

 

 

Bygglovsprocessen steg-för-steg

 1. Har du frågor om vad som gäller för din fastighet? Hör av dig till enhet Bygg.
 2. Kontakta en antikvarie. På Boverkets hemsida finns listor på certifierade antikvarier och på Nätverket för byggnadsvård kan du få tips på antikvariska konsulter och hantverkare med erfarenhet av traditionella hantverk och metoder.
 3. Skicka in din bygglovsansökan med nödvändiga ritningar, kontrollplan och beskrivningar samt det antikvariska utlåtandet.
 4. Avvakta beslut och startbesked. Läs igenom beslutet noga och anlita hantverkare som kan genomföra åtgärden enligt villkoren i beslutet.
 5. Nu kan bygget starta! Antikvarien ska kontrollera de antikvariska punkterna i kontrollplanen. När alla kontroller är gjorda begär du slutbesked