Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resultat och måluppfyllelse för gymnasieskolan

Tillgängligheten till gymnasieutbildning
Andelen av de som sökte gymnasieutbildning de är behöriga till och får sitt 1:a-handsval tillgodosett var vid 2019-års gymnasieval var 64,7 procent. (Andelen för riket var 65,8 procent.) Detta är  högre än år 2018 då andelen var 58,9 procent. År 2017 var andelen var 69,2 procent.

Betygspoäng
Gymnasieskolan uppvisar år 2019 ett genomsnittligt jämförelsetal (betygspoäng) på  14,7 för de elever som fick examensbevis/slutbetyg, vilket kan jämföras mot föregående år då siffran var 14,6 och året dessförinnan 14,8. Rikets jämförelsetal var år 2019: 14,1

Andel med examensbevis inom fyra år
Andel elever med examensbevis (eller studiebevis) inom fyra år efter avslutad gymnasieutbildning var år 2019: 73,5  procent. År 2018 var andelen  68,4 procent. År 2017 var andelen var 71,5 procent.  Motsvarande siffra för riket år 2019 var 67,9 procent.

Fullföljande av gymnasiestudier
Andel elever med examensbevis efter avslutat gymnasieutbildning inom fyra år var år 2019: 92,7 procent och år 2018 var andelen 92,3 procent och år 2017 var andelen 92 procent. Rikets siffra år 2019 var 91,3 procent.

Elever med högskolebehörighet
Andelen elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram (av alla avgångselever) var år 2019: 33,9 procent vilket kan jämföras mot rikets andel som var 27,3 procent. Andelen år 2018 år 29,7 procent och år 2017 var andelen 45,9 procent. Många yrkesprogramselever ser inte nyttan med att skaffa högskolebehörighet då jobbutsikterna efter skolan är ljusa.

Elever som påbörjat högre studier
Andel gymnasieelever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom två år efter avslutad gymnasieutbildning var år 2016 var 20,9 procent (senaste tillgängliga siffran). År 2015 var andelen på Gotland 24,2 procent. Rikets siffra för år 2016 var 26,6 procent.

Kostnad för utbildning per inskriven gymnasieelev
Vill du veta mer om kostnaderna för den gymnasiala utbildningen?  Så här finansieras gymnasie- och vuxenutbildningen