Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resultat och måluppfyllelse för gymnasieskolan

Tillgängligheten till gymnasieutbildning
Andelen av de som sökte gymnasieutbildning de är behöriga till och får sitt 1:a-handsval tillgodosett var vid 2018-års gymnasieval var 58,9 procent. (Andelen för riket var 64,6 procent.) Detta är  lägre än år 2017 då andelen var 69,2 procent och år 2016 då andelen var 70,9 procent.

Betygspoäng
Gymnasieskolan uppvisar år 2018 ett genomsnittligt jämförelsetal (betygspoäng) på 14,6 för de elever som fick examensbevis/slutbetyg, vilket kan jämföras mot föregående år då siffran var 14,8. Rikets jämförelsetal var år 2018: 14,6.

Andel med examensbevis
Andel elever med examensbevis (eller studiebevis) inom fyra år efter avslutad gymnasieutbildning var år 2018: 68,4 procent. År 2017 var andelen 71,5 procent. År 2016 var andelen var 66 procent.  Motsvarande siffra för riket år 2018 var 65,3 procent.

Fullföljande av gymnasiestudier
Andel elever som fullföljer gymnasiestudier inom fyra år har under de senaste åren legat något över rikets och jämförelsegruppens resultat. År 2018 var andelen 68,4 procent. År 2017 var andelen 71,5 procent  och år 2016 då andelen var 66 procent. Rikets siffra år 2018 var 65,3 procent.

Elever med högskolebehörighet
Andelen elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram (av alla avgångselever) var år 2018 år 29,7 procent, vilket kan jämföras mot rikets andel som var 34,3 procent. Andelen år 2017 var 45,9 procent - högre än åren 2016 (30 procent) och 2015 (37,9 procent). Många yrkesprogramselever ser inte nyttan med att skaffa högskolebehörighet då jobbutsikterna efter skolan är ljusa.

Elever som påbörjat högre studier
Andel gymnasieelever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom två år efter avslutad gymnasieutbildning var år 2016 var 20,9 procent (senaste tillgängliga siffran). År 2015 var andelen på Gotland 24,2 procent. Rikets siffra för år 2016 var 26,6 procent.

Elevnöjdhet
Resultatet av elevenkäten i år 2 på Wisbygymnasiet läsåret 2018/19 visar att 87,6 procent av elever svarade positivt på frågan ”Jag är nöjd med min skola som helhet”. Resultatet är dels högre än resultaten från 2016 års mätning då andelen var 84 procent. Andelen är högre än resultatet för alla kommuner vars andel var 83,3 procent (ovägt medel) men lägre i jämförelse med liknande kommuner vars andel var 85,7 procent.

Kostnad för utbildning per inskriven gymnasieelev
Vill du veta mer om kostnaderna för den gymnasiala utbildningen?  Så här finansieras gymnasie- och vuxenutbildningen