Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitet och resultat i särskolan

Särskolan följer ett system för dokumentation och uppföljning av verksamheten för att kunna utvärdera om de mål som satts upp nås.

Varje år följer vi upp elevernas utveckling enligt läroplanen. Vi genomför även frågeenkäter för att få reda på mer om:

• Elevers upplevelse av skola och undervisning

• Föräldrars nöjdhet med skolan

Läs mer om våra resultat här

Läs mer om det systematiska kvalitetsarbetet här