Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitet och utveckling

Varje förskola följer ett system för dokumentation och uppföljning av verksamheten för att kunna utvärdera om de mål som satts upp nås.

Varje år får föräldrar tycka till om förskolornas verksamhet genom enkäter och föräldraråd.

Läs mer om vårt systematiska kvalitetsarbete här