Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg omfattar barn i  åldern 1-12 år och kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Huvudmannen (kommun eller enskild huvudman) ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.

Alla kommuner ska sträva efter att erbjuda ett barn pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det. Region Gotland erbjuder inte kommunal pedagogisk omsorg i egen regi eftersom efterfrågan varit liten och verksamheten inte varit ekonomiskt och arbetsmiljömässigt hållbar. Däremot finns det fristående alternativ.

Fristående pedagogisk omsorg

Ekolek barnomsorg AB

Finns i Slite.
Tfn: 031- 16 06 09.
E-post: info@ekolekbarnomsorg.se
www.ekolekbarnomsorg.se