Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pedagogisk omsorg - familjedaghem

Pedagogisk omsorg, ibland kallat familjedaghem, är ett alternativ till undervisning och utbildning i förskola eller fritidshem. Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i  åldern 1-12 år. 

Pedagogisk omsorg är inte samma sak som förskola, utan verksamheten har andra regler och mål. Verksamheten  ingår inte i det svenska skolväsendet utan styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Läs mer om pedagogisk omsorg hos Skolverket

Region Gotland erbjuder inte kommunal pedagogisk omsorg i egen regi. Däremot finns det fristående alternativ. Vårdnadshavare med barn placerade i den pedagogiska omsorgen betalar avgift enligt systemet med maxtaxa.

Fristående pedagogisk omsorg

Ekolek barnomsorg AB

Finns i Slite.
Tfn: 031- 16 06 09.
E-post: info@ekolekbarnomsorg.se
www.ekolekbarnomsorg.se