Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Planera och anlägga vattenförsörjning

Du är ansvarig

Det är i första hand du som fastighetsägare som är ansvarig (så kallad verksamhetsutövare) för att brunnen utförs rätt, samt även för eventuella åtgärdsbehov.

 

Saltpåverkan

Relikt saltvatten är starkt saltpåverkat vatten som inlagrats ned i berget och som härstammar från tider långt tillbaka till tider då Gotland legat under marint hav. Relikt saltvatten finns vanligen under sötvattenskiktet över hela Gotland men återfinns på olika djup. Gränsen till det saltpåverkade vattnet, den s k haloklinen, ligger vanligen på ett djup av 30-60 m. Vid borrning av brunn eller vid överuttag, finns det därför risk för bland annat saltinträngning. Borra därför aldrig djupare än nödvändigt och undvik att hårdbelasta brunnen. Grävda brunnar däremot blir sällan saltpåverkade av relikt saltvatten. Läs gärna vår informationsbroschyr Gotlands grundvatten och dricksvatten. https://www.gotland.se/94272

 

Åtgärda saltpåverkade brunnar

Avsaltning av grundvatten är ej tillåtet då du med fortsatt upptag riskerar att förorena dina grannars brunnar. Har du saltpåverkad brunn bör du istället försöka åtgärda din brunn genom att höja pumpen och eller plugga nedre delen av brunnshålet.

 

Undvik hård belastning

Ett sätt att minska risken för saltuppträngning är att undvika punktbelastning av brunnen genom att använda en så kallad lågreservoar.  Då installerar man en mellanlagringstank om cirka en kubik/hushåll dit man pumpar mera kontinuerligt men med låg intensitet. Ett annat sätt kan vara att sprida uttaget över två eller flera, ofta grundare brunnar,  ett så kallat brunnsgalleri.

 

Säkerhetsavstånd

Beakta säkerhetsavstånd om minst 50 meter från planerad vattentäkt till närmaste åker och/eller avloppsinfiltration. Säkerhetsavståndet kan behöva bli större beroende på lokala markförutsättningar som exempelvis jordart, jorddjup och marklutning. I områden med sämre vattentillgång och, ofta högt exploateringstryck, beakta särskilt också säkerhetsavstånd till omkringliggande vattentäkter.

Läs mer om avstånd till åkermark och lantbruk i riktlinjerna för djurhållning och bebyggelse. https://gotland.se/34317

 

Rapportera till SGU

Nya brunnar ska rapporteras in till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU´s brunnsarkiv. Se Normbrunn 16 för mer information. https://resource.sgu.se/produkter/broschyrer/vagledning-normbrunn-16.pdf

 

Tillståndskrav

Inom vissa vattenskyddsområde (Visby, Burs och Träkumla) krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden innan du anlägger en ny vattentäkt. Fler områden kan tillkomma. För mer information se vår sida om vattenskyddsområden. https://www.gotland.se/vattenskydd

 

Bygglov och förhandsbesked

En lösning för vatten och avlopp måste alltid finnas för att du ska kunna få ett positivt förhandsbesked eller bygglov. För mer information se vår sida om vatten och avlopp under bygglov. https://gotland.se/91469