Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om anmälan/ansökan för ny vattenbrunn

Anmälningsplikt för ny vattentäkt

Från 1 april 2022 började en uppdaterad version av våra miljö- och hälsoskyddsföreskrifter att gälla. Då infördes anmälningsplikt över hela Gotland för nya vattentäkter. Om du planerar en ny brunn så måste du alltså anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan anläggandet. Innan arbetet påbörjas måste du invänta nämndens beslut eller minst 6 veckor från det att anmälan är komplett.

Tillståndsplikt för ny vattentäkt

Inom vissa vattenskyddsområden (VSO), till exempel Visby, Burs och Träkumla, krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden innan du anlägger en ny vattentäkt. Här måste du ansöka om, och ha fått, ditt tillstånd innan du påbörjar arbetet.  

För mer information om vad som gäller just ditt område se vår sida om vattenskyddsområden: https://www.gotland.se/vattenskydd

Vattendom

Om brunnen avses nyttjas av tre hushåll eller fler, och/eller om det finns flera konkurrerande vattenanspråk i samma upptagsområde, kan den planerade brunnen/vattenuttaget även vara en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken. 
 
Tillstånd för vattenverksamhet, så kallad vattendom, söks då hos mark- och miljödomstolen. Kontakta länsstyrelsen för samråd. 
 
Observera att om vattendom krävs, ersätter denna anmälningsplikten enligt våra lokala hälsoskyddsföreskrifter samt tillståndsplikten enligt vattenskyddsföreskrifter som då inte ska göras.

Bygglov och förhandsbesked 

En lösning för vatten och avlopp måste alltid finnas för att du ska kunna få ett positivt förhandsbesked eller bygglov. Om det krävs provpumpning eller annan brunnsredovisning i byggärendet hör med din brunnsentreprenör hur du bäst kan samordna detta med anläggandet av brunnen.  

För mer information se vår sida om vatten och avlopp under bygglov. 

Bra att veta om ansökan/anmälan för ny vattentäkt 

I anmälan/ansökan kommer du bland annat att behöva ange en lämplig placering utifrån tomtgräns, omkringliggande brunnar, energibrunnar, avlopp, åkermark eller annan föroreningsrisk.  

Om du ska borra en brunn är det viktigt att inte borra så djupt så att du riskerar att komma ner i saltvattenskiktet. Om saltvatten skulle påträffas  kan du behöva åtgärda eller återställa brunnshålet enligt Normbrunn 16. Användning av så kallat mjukt upptag minskar punktbelastningen och därmed också risken för saltvatteninträngning.  

Mer information om salt brunnsvatten.

Ta hjälp av din brunnsentreprenör med planering och att fylla i din anmälan/ansökan. Vi rekommenderar att du använder certifierade brunnsborrare. 

Fyll i ansökan efter bästa förmåga och tänk på att en komplett ansökan går fortare att handlägga. Saknas någon uppgift kommer vi att begära komplettering. 

En borrad brunn ska alltid utföras enligt Normbrunn 16 som är en vägledning från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.  

Att tänka på inför din ansökan 

 

Gör ett platsbesök 
Det är alltid du som sökande som har yttersta ansvaret för att de uppgifter du lämnar är korrekta. För att få reda på var omgivande avlopp, brunnar samt övrigt av värde finns måste man oftast åka ut på plats. Detta behövs även för att verifiera uppgifterna som du fått av någon annan. Om du inte har möjlighet hör gärna med din brunnsentreprenör om de kan göra det åt dig. Fråga också dina grannar.  

En hel del brunnar och energibrunnar finns i SGU´s brunnsarkiv, men ofta är placeringen inte helt rätt och tyvärr finns långt ifrån alla brunnar med där, särskilt äldre.  

För omkringliggande avlopp kan det finnas uppgifter hos enheten för miljö- och hälsoskydd om placering enligt tillstånd, men även där kan det hända att placeringen ändrats något i verkligheten. Situationsplaner, oftast för äldre avloppstillstånd, kan också vara otydliga och svåra att tolka.  

Handlingar 

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och innehålla skalmått. 

Till ansökan ska bifogas: 

Situationsplan (tomtkarta, skala ca 1:500-1:1000) över fastigheten där följande är markerat: 

  • Den nya brunnens läge 
  • Avstånd från brunnen till egen fastighetsgräns (riktvärde minst 15 meter). 
  • Avstånd och riktning till alla vattenbrunnar (även oanvända) inom 100 meter från den nya brunnen (riktvärde minst 30 m). Ange om brunnarna är borrade eller grävda. 
  • Avstånd till alla energibrunnar inom 100 meter (även oanvända) från den nya brunnen (riktvärde minst 50 m). 
  • Avstånd och riktning till alla avloppsutsläpp ( t ex infiltration/markbädd) inom 100 meter från den nya brunnen, uppge även om avloppsutsläppet ligger högre eller lägre i terrängen jämfört med brunnen (riktvärde minst 50 m). 
  • Avstånd till närmaste åkermark från den nya brunnen (riktvärde minst 50 m). 
  • Rita även in den närmaste avloppsanläggningens olika delar (slamavskiljare, pumpbrunn och tank mm). Avstånd från vattenbrunn till avloppsbrunnar o tank bör vara minst 20 m. 
  • Rita in befintliga och planerade byggnader. För ny brunn beaktas säkerhetsavstånd till byggnader för att undvika påverkan på huskonstruktion/husfasad vid anläggning eller underhåll (riktvärde minst 4 m). 

Vid frågor eller funderingar hör av dig till: 

Team vatten, enhet miljö och hälsoskydd
Telefon: 0498-26 90 00 

Lycka till med ditt ärende! 

Avgift 

Du som står för ansökan/anmälan blir också betalningsansvarig. Ärendet kommer att debiteras med timavgift enligt gällande taxa. 

Rapportera till SGU 

Nya brunnar ska rapporteras in till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU´s brunnsarkiv, vilket din brunnsentreprenör normalt gör när brunnen är klar.  

Mer information om brunnsarkivet finns här

 Läs gärna vår broschyr: Gotlands grundvatten och dricksvatten