Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Ulrika Jansson
Ekonomdirektör och avdelningschef
Telefon: 0498-26 91 20
 
Caroline Gränefjord
Tf. enhetschef ekonomi och upphandling
Telefon: 0498-26 95 72
E-post:  caroline.granefjord@gotland.se
 
Annelie Thomsson
Enhetschef ekonomiservice
Telefon: 0498-26 91 92
E-post:  annelie.thomsson@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för ekonomi

Avdelningen för ekonomi ansvarar för ekonomistyrning, styrmodell och styrkort. 

Avdelningen för ekonomi ansvarar också för planerings- och uppföljningsprocessen, budget, intern kontroll, finansiering och förvaltning av ekonomiska medel, upphandling, redovisning och ekonomiadministration.

Chef för avdelningen är Ulrika Jansson som också är ekonomidirektör. Avdelningen har tre enheter: ekonomistöd, ekonomiservice samt upphandlingsstöd.