Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resultat och måluppfyllelse

I resultatsammanställningarna redovisas

  • resultat av uppföljningar (elev- och föräldraenkäter, språkutveckling, kunskapsresultat, betyg m.m i förskola, grundskola och särskola)
  • elevstatistik (bl a antal elever på de olika grundskolorna)
  • viss statistik från Skolverket och jämförelsetal för Gotland
  • annan statistik och utvärderingar (förskola och grundskola)

Uppföljning av verksamhetsplanen görs från och med hösten 2018 inom ramen för barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2, som därmed ersätter analysrapport HÖST.

Resultatsammanställningar

Arkiv för Måttbandet

Måttbandet användes för resultatredovisningar fram till 2016.

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen ingår de övergripande målen från Region Gotlands koncernstyrkort som är tillämpliga för förvaltningen, samt nämndernas egna mål och prioriterade områden. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen ser för att nå målen samt strategier och aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena.

Verksamhetsplanen för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter beslutas av barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Jämför kvalitet

Kolada

I kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Kolada visar exempelvis nyckeltal på utbildningsområdet som är lämpade för jämförelser. T.ex andelen inskrivna barn i förskola, upplevd trygghet i skolan (utifrån Skolinspektionens nationella enkät), andelen behöriga elever i årskurs 9 till gymnasiet och andelen elever som tar gymnasieexamen.

Öppna jämförelse, kommun- och regiondatabasen Kolada 

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. Bland annat grundskola och gymnasieskola.

Öppna jämförelser - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Jämför service

Du kan jämföra förskolor och grundskolor på Gotland. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och resultat från regionens egna undersökningar och nationella undersökningar: www.gotland.se/jamforservice 

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från är elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan. Frågorna berör t.ex studiero, trygghet, värdegrund stimulans och anpassningar.

Skolenkäten genomförts numera en gång per år. Alla skolor i landet deltar i enkäten, under en rullande tvåårsperiod. 

Skolenkäten - Skolinspektionen