Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar om serveringstillstånd

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du saknar en fråga! 

För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs bland annat att medlemskretsen är av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen och även att medlemmarna har ett gemensamt intresse förutom den aktuella tillställningen. Innan tillställningen börjar ska arrangören veta exakt vilka personer som kommer. Detta innebär att arrangören på lämpligt sätt tar emot anmälningar från de personer som kommer att delta.

Antalet medlemmar är av betydelse och annonsering i massmedia och liknande är inte tillåtet. Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning.

Om medlemskap kan lösas i entrén eller om entréavgifter tas ut är det inte ett slutet sällskap.

Det är tillståndshavarens ansvar att de lokaler som används för servering är lämpliga och uppfyller krav på säkerhet vad gäller ordning, brandskydd och utrymningsvägar, se nedan:

  • Antalet personer som vistas i lokalen får inte överstiga det maxantal som lokalen och utrymningsvägar är dimensionerade för. 
  • Lös inredning får inte blockera utrymningsväg eller möjligheten att ta sig till utrymningsväg. 
  • Utrymningsväg ska vara utmärkt samt fri i hela sin sträckning och leda ut ur byggnaden eller till en annan säker plats. 
  • Dörrar i utrymningsväg ska enkelt kunna öppnas utan nyckel, kod eller liknande. 
  • Brännbart material ska skyddas från utrustning eller föremål som kan orsaka antändning. Användning av lättantändligt material ska undvikas, speciellt viktigt nära varma eller brinnande föremål eller på väggar eller i tak.
  • Handbrandsläckare eller liknande ska finnas lättåtkomliga. Släckutrustning får inte uppvisa några skador eller andra funktionsbrister.

För anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten gäller att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen gäller i den lokal där provsmakningen ska äga rum. Innan arrangemanget äger rum görs en anmälan till Tillståndsmyndigheten.

Om du är en partihandlare som anordnar provsmakningen och inte innehar ett stadigvarande serveringstillstånd ansöker du om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses.

Om du har tillstånd att tillverka alkoholdrycker och de produceras av råvaror från din egen gård och om du också innehar ett stadigvarande serveringstillstånd har du rätt att, efter anmälan till regionen, erbjuda provsmakning av dina egenproducerade drycker vid tillverkningsstället.

Om ett stadigvarande serveringstillstånd saknas, får du som godkänd tillverkare erbjuda provsmakning av dina egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter att du ansökt om tillstånd för provsmakning.

Innehavare av stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna uppgifter om verksamhetens omsättning, så kallad restaurangrapport. Restaurangrapporten avgör tillsynsavgiften för serveringen av alkohol. 

Mer information om restaurangrapport.

Du som söker serveringstillstånd ska visa att du har nödvändiga kunskaper inom alkohollagen genom att avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. Provresultatet är giltigt i tre år. Har du redan ett gällande serveringstillstånd eller har gjort provet tidigare så kan du undantas från att göra det.

Mer information om kunskapsprov.