Kontakt

Projektägare
Region Gotland, teknikförvaltningen planerings- och utvecklingsavdelningen
Magnus Hallberg
Telefon: 0498-26 96 74
E-post: magnus.hallberg@gotland.se

Projektledare
Region Gotland, teknikförvaltningen projektavdelningen
Tommy Grönström
Telefon: 0498-26 92 23
E-post: tommy.gronstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bräckvattenverk i Kvarnåkershamn

Till sommaren 2019 planeras ett bräckvattenverk stå klart i Kvarnåkershamn på södra Gotland.

Verket, som alltså ska avsalta bräckvatten från Östersjön, är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen.

Projektet Kvarnåkershamns nya vattenverk, drivs av Region Gotlands teknikförvaltning.

Vattensituationen på främst södra Gotland är i dagsläget mycket allvarligt. Det framtida bräckvattenverket i Kvarnåkershamn kommer att säkra dricksvattenförsörjningen på södra Gotland och även avlasta dricksvattenförsörjningen norrut mot Visby. Kvarnåkershamnsverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland. Dessutom blir risken mindre för att våra grundvattentäkter överutnyttjas.

Tekniska nämnden tog den 16 november 2016 beslut om ett stopp för anslutningar till det allmänna vattenledningssystemet i flera socknar söder om Tofta. Detta gäller till dess Kvarnåkershamns nya bräckvattenverk är driftsatt och försörjer ledningsnätet med vatten.

Upphandling av entreprenör för att bygga vattenverket i Kvarnåkershamn har gjorts. Region Gotland genomför projektet genom partnering med Nybergs Entreprenad AB. I den preliminära tidsplanen som tagits fram ska verket stå klart till sommaren 2019. Det har skett en översyn av distributionsnätet för Kvarnåkershamansverket och det är även ett flertal projekt igång för att lägga nya ledningar som är kopplade till projektet. Intaget av råvatten till verket kommer att ske via en sjöförlagd intagsledning. Så har även gjorts vid Herrviks Vattenverk.

Dricksvattenproduktionen baseras på omvänd osmos (avsaltning) och kommer ge en maxproduktion av dricksvatten om 7500 kubikmeter per dygn.

Sjöledningar för att ta in råvatten kommer gå 1000-1500 meter ut från stranden. Det finns ingen kommersiell sjöfart och i området och kommande sjöförlagda ledningar kommer att vara en avsevärd distans från strandområden.

Vattenverket kommer att anläggas skyddat inne i skogen längs Kvarnåkershamnsvägen på fastigheterna Silte Hägdarve 1:9 och Silte Kvarnåkra 2:1 som ägs av Region Gotland. Från början planerades att beredningslokalerna och byggnaderna skulle byggas i närheten av det befintliga vattenverket på fastigheten Silte Kvarnåkra 2:1. Denna placering är inte längre aktuell, utan verket planeras att byggas insyns- och ljudskyddat i skogen längs Kvarnåkershamnsvägen.

Vattenverket kommer att ligga knappt synligt från vägen en bit in i skogen från där bilen står.

Klicka på bilden för ritning i PDF-format.

Alternativ för råvattenintag

Under hösten 2015 gjordes ett pilotförsök i Kvarnåkershamn för att bedöma möjligheten att ta råvatten från Östersjön via marken och borrhål, som ett alternativ till intagsledningar från havet.

Provpumpningar genomfördes under juli 2016 och resultaten visade berget var tätt mot Östersjön. Resultaten från provborrningarna visade att borrhål inte var ett alternativ till en intagsledning för råvattenintaget till vattenverket.