Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krav för att beviljas serveringstillstånd

För att ett serveringstillstånd ska beviljas måste personen som söker uppfylla höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer att skötas enligt alkohollagens regler. Detta kallas för lämplighetsprövning. 

Lämplighetsprövningen gäller både den organisation som söker tillståndet och de personer som ingår i organisationens ledning.

Förutom lämplighetsprövningen finns också vissa krav på serveringsstället. 

 

Krav på den sökande

 • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.
 • Sökanden får inte vara dömd för något brott de senaste åren och inte heller vara misstänkt för brott.
 • Du måste även kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet och får till exempel inte ha skatteskulder eller upprepade restföringar hos Kronofogdemyndigheten.
 • Du får inte heller ha varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren.
 • Till ansökan om serveringstillstånd ska den som ansöker bifoga handlingar som på ett tydligt sätt visar hur restaurangverksamheten är finansierad. Detta betyder att sökanden med skriftlig dokumentation ska visa att kapitalet för köp med mera har anskaffats på ett legitimt sätt.
 • Du ska ha nödvändiga kunskaper om alkohollagen och detta kan visas genom att göra Folkhälsomyndighetens nationella kunskapsprov. Om sökanden redan har gjort provet eller är tillståndshavare sedan tidigare kan man undantas från skyldigheten att göra provet. Detsamma gäller den som för ett enstaka tillfälle ansöker om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap. 
   

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra som har ett betydande inflytande i verksamheten såsom ägare, finansiär eller restaurangchef.
 

Krav på serveringsstället

 • Det ska finnas ett kök i anslutning till lokalen.
 • Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt har förädlats. Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter, såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas. Enbart sallader eller smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter. Inte heller pizza räknas som ett varierat utbud utan bedöms enligt lagen som en rätt. Detta innebär i korthet att för att få servera alkohol måste du servera tillredd mat i tillräcklig omfattning. Maten ska också vara tillgänglig, det vill säga prissättningen ska vara realistisk i jämförelse med övrigt utbud i verksamheten. 
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, exempelvis ska den kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringen får inte orsaka problem med ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan exempelvis handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden. Här kan enskilda kommuner göra olika bedömningar.