§ 116 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9342
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

§ 116
Interpellationer; nya

  • Carina Lindberg (v) fick tillstånd att till social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Jansson (s) ställa interpellation om nytt datasystem för omvårdnadsjournaler. (KS 2003/0209-00)
  • Jennie Andersson (v) fick tillstånd att till social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Jansson (s) ställa interpellation om trygghetslarmet.
    (KS 2003/0210-83)
  • Stefan Nypelius (c) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) ställa interpellation om sjuksköterskebristen.
    (KS 2003/0211-90)

Kommunfullmäktiges beslut

  • Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Register

Register