§ 112 Interpellation. Svervice på Östergarnslandet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9338
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 112
Interpellation. Service på Östergarnslandet

KS 2003/0134-10

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Britt-Marie Klintström (c) om i vilka forum diskussion förs om vikten av god service och fungerande infrastruktur på Östergarnslandet. Britt-Marie Klintström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Carina Lindberg (v) och Roland Norbäck (v).

Interpellation 2003-03-17

Interpellationssvar

Register

Register