§ 111 Interpellation. Dispens från djurskyddsbestämmelser för russen på Lojsta hed

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9337
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 111
Interpellation. Dispens från djurskyddsbestämmelser för russen på Lojsta hed

KS 2003/0141-48

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlund (mp) besvarade interpellation av Gösta Hult (c) om dispens från djurskyddsbestämmelserna för russen på Lojsta hed. Gösta Hult tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Jan Lundgren (s) och Roy Hansson (m).

Interpellation 2003-03-17

Interpellationssvar

Register

Register