§ 108 Interpellation. Försöksverksamhet med operativsystem med s.k. öppen källkod

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9334
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 108
Interpellation. Försöksverksamhet med operativsystem med s.k. öppen källkod

KS 2003/0131-00

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Barbro Ronsten (c) om genomförande av försök med licensfri mjukvara, s.k. öppen källkod, i kommunens datorsystem. Barbro Ronsten tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-03-17

Interpellationssvar

Register

Register