§ 106 Interpellation. Utbyggnad av 3G-stationer

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9332
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 106
Interpellation. Utbyggnad av 3G-stationer

KS 2003/0144-53

Byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (s) besvarade interpellation av Bodil Rosengren (v) om strålningsrisker vid utbyggnad av 3G-stationer. Bodil Rosengren tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-03-17

          Interpellationssvar

Register

Register