§ 101 Interpellation. Kostnaderna för sjukskrivning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9327
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 101
Interpellation. Kostnaderna för sjukskrivning

KS 2003/0133-90

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Solveig Artsman (m) om vad regeringens förslag om förlängt ansvar för sjuklön skulle innebära för kommunen i ökade kostnader. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-03-17

Interpellationssvar

Register

Register