§ 95 Motion. Sopproblem för besökare på Gotland

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9321
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 95
Motion. Sopproblem för besökare på Gotland

KS 2002/0321-45

- Motion ink. 2002-09-19
- Tekniska nämnden 2003-01-29, § 18
- Ledningskontoret 2003-02-10 och PM 2003-03-17
- Kommunstyrelsen 2003-03-27, § 85

Stefan Nypelius (c) och Eva Gahnström (c) har i motion begärt att det i samband med avfallsplanen även beaktas hur sopor för tillfälliga besökare på Gotland tas om hand. De nämner olika informationsinsatser och ger förslag på såväl avgifts­belagda mottagningsplatser som införande av särskild avgiftsbelagd soppåse.

Tekniska nämnden har konstaterat att renhållningsordningen, i vilken avfallsplanen ingår, nu är antagen. Nämnden har redogjort för vilken information som lämnas kring insamling av hushållsavfall m.m. och de insatser och åtgärder som planeras för kommande säsong. De redogör för kommande försöksverk­samhet (start våren 2003) på Fårö med i förväg betalt omhändertagande av sopsäck. Ledningskontoret har på arbetsutskottets uppdrag inhämtat ytterligare upplysningar från tekniska nämnden och redogjort för dem i PM. Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med Tekniska nämndens yttrande.

Anföranden:

Anförande hölls av Stefan Nypelius (c). Anförande hölls även av Jan Lundgren (s) som tillstyrkte kommunstyrelsens förslag.

Proposition:

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och förklarade sig anse att det bifallits.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med tekniska nämndens yttrande.

Register

Register