§ 94 Näringslivsutvecklingsprogram

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9320
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 94
Näringslivsutvecklingsprogram

KS 2002/0401-14

- Ledningskontoret 2003-03-19,
- Kommunstyrelsen 2003-03-27, § 79
- Reviderat förslag till näringslivsutvecklingsprogram (NUP)

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till näringslivsutvecklingsprogram. Det ska, som namnet anger, stimulera utvecklingen av det gotländska näringslivet och vara styrande för användningen av regionala utvecklingsmedel och andra insatser för att stödja näringslivets utveckling.

Upphovet till programmet är omställningsarbetet efter förbandsnedläggelserna men programmet avses också fungera som en del i det tillväxtprogram, som Gotlands kommun, som samverkansorgan, har regeringens uppdrag att utarbeta (se vidare nedan).

Programmet har utarbetats i ett s.k. partnerskap - ett "samarbetsorgan" som till­kom vid utarbetandet av tillväxtavtalen. Arbetet har bedrivits i fyra arbetsgrupper för områdena: "Basförutsättningar för näringslivet", "Upplevelseturism", "Inter­aktiva medier", samt "Tillverkning och tjänster". Dessa är de områden som i omvärldsanalysen (under omställningsarbetet) föreslogs utvecklas: interaktiva media, kvalitetsprodukter och upplevelseturism.

I arbetsgrupperna har ingått representanter från fackliga organisationer, Högskolan på Gotland, intresseorganisationer, kommunen, näringslivet och statliga myndigheter.

Det antecknas att något ställningstagande inte nu ska tas till de i bilaga till programmet förtecknade förslagen på insatser.

Tillväxtprogram: Regeringen beslutade 2002-11-14 om att uppdra åt länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan att utarbeta förslag till regionala tillväxtprogram. Programmen ska genomföras under perioden 2004-2007. Syftet är att "samordna insatser inom områden där sektorssamverkan bidrar till att utveckla hållbara lokala arbetsmarknadsregioner utifrån ett näringslivsperspektiv". De statliga medel som finns att tillgå ska i ökad utsträckning koordineras inom tillväxtprogrammen och närings­livets tillväxtförutsättningar ska vara vägledande för arbetet. Det kommer även att ställas tydliga krav på medverkan från flera statliga sektorer, bl.a. närings-, arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.

Regionala utvecklingsutskottet har framhållit vikten av att formerna för förtroendevaldas deltagande i kommande programarbete utvecklas.

Efter kommunstyrelsens behandling har en redaktionell överarbetning skett.

Regionala utvecklingschefen Lena Thalin redogjorde kortfattat för förslaget.

Anföranden:

Anföranden hölls av Lars Thomsson (c), Hans-Åke Norrby (mp), Rose-Marie Stenbom (s) och Stefan Nypelius (c).

Yrkande:

  • Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (v) bifall till kommunstyrelsens förslag.
  • Göran Örtbrant (m) yrkade, med instämmande av Per-Olof Jacobsson (c), Inger Harlevi (m) och Nils Ronquist (kd) att följande text skulle införas som en fjärde punkt under avsnittet 5.1 Företagsklimat: "Andelen kommunal verksamhet som läggs ut på entreprenad skall öka.”
  • Göran Örtbrant (m) yrkade, med instämmande av Per-Olof Jacobsson (c), Inger Harlevi (m) och Nils Ronquist (kd), om att uppföljning av näringslivs­utvecklings­programmet ska rapporteras till kommunfullmäktige en gång per år.

Proposition och omröstning:

Ordföranden ställde proposition på antagande av näringslivsutvecklingsprogrammet och fann att kommunfullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställde proposition på Göran Örtbrants tilläggsyrkande och förklarade sig anse att det avslagits. Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition: JA för avslag av förslaget. NEJ för bifall till förslaget. 40 ledamöter röstade ja, 30 ledamöter röstade nej, 1 ledamot var frånvarande.Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således avslagit Göran Örtbrants tilläggsyrkande.

Ordföranden ställde proposition på Göran Örtbrants yrkande om uppföljning en gång per år och fann att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Den grundläggande inriktningen i det upprättade förslaget till näringslivs­utvecklingsprogram godkänns. Programmet ska vara ett underlag för använd­ningen av regionala utvecklingsmedel och andra kommunala satsningar som syftar till att stödja näringslivets utveckling.
  • Det fortsatta näringslivsutvecklingsarbetet inriktas i huvudsak mot upplevelse­turism, interaktiva medier, tillverkning och tjänster, samt basförutsättningar.
  • Uppföljning av näringslivsutvecklingsprogrammet ska rapporteras till kommunfullmäktige en gång per år.

Register

Register