§ 93 Reglemente för Styrelsens för konsult och service

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9319
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 93
Reglemente för Styrelsen för konsult och service

KS 2003/0061-00

- Styrelsen för konsult och service 2003-01-31
- Ledningskontoret 2003-02-26
- Kommunstyrelsen 2003-03-27, § 99

Kommunfullmäktige har beslutat (Kf § 27, 2002-12-16) att inrätta en ny kommunal nämnd för konsult och servicekontorets verksamhet. Styrelsen för konsult och service (som blev nämndens namn) består av 5 ledamöter med 3 ersättare. Styrelsen för konsult och service har på uppdrag av kommunfullmäktige upprättat förslag till reglemente. Ledningskontoret förslår att förslaget tillstyrks med en förändrad lydelse av den inledande paragrafen. Kommunstyrelsen tillstyrker ledningskontorets förslag.

Anföranden:

Anföranden hölls av Lars Thomsson (c), Björn Jansson (s), Inger Harlevi (m) och Brittis Benzler (v).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Förslaget antas med den av ledningskontoret föreslagna förändringen. 1 § skulle därmed få följande lydelse (tillägget i kursiv stil)

1 § Styrelsen för konsult och service svarar utifrån träffade överens­kommelser om ersättning för att det finns en ändamålsenlig organisation vilken kan tillhandahålla personal som biträder övriga nämnder i bered­ningen och verkställigheten av dessa nämnders uppgifter, samt därmed förenlig verksamhet. Efter erforderlig delegation av behörig nämnd kan även beslutanderätt å denna nämnds vägnar utövas av personal i styrelsens organisation. Verksamhetsansvaret för en nämnd, som på nu angivet sätt biträds av personal i styrelsens organisation, påverkas inte.

Anm: Reglementet bifogas

Register

Register