Kontakt

Gällande detaljplaner
Telefon: 0498-26 90 00, knappval 2
E-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se

Pågående detaljplaner
Se respektive handläggare i presentationen av detaljplaner under arbete.

Anders Rahnberg
Enhetschef
Telefon: 0498-26 93 78
E-post: anders.rahnberg@gotland.se

Stina Wester
Planbesked
Telefon: 0498-26 91 74
E-post: stina.wester@gotland.se

Christian Björkman
Planbesked
Telefon: 0498-26 90 64
E-post: christian.bjorkman@gotland.se

Anders Rahnberg
Kostnader för planbesked/detaljplaner
Telefon: 0498-26 93 78
E-post: anders.rahnberg@gotland.se

Lena Beckman
Kostnader för planbesked/detaljplaner
Telefon: 0498-26 93 97
E-post: lena.beckman@gotland.se


Ansökan om planbesked och handlingar skickas till Miljö- och byggnämnden, enhet plan, 621 81 VISBY eller via e-post till: registrator-mbn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan steg för steg

En detaljplan beskriver i detalj hur ett området bebyggs. För att få bygglov på en fastighet som ligger inom en detaljplan måste det som ska byggas stämma överens med detaljplanen. Ett förslag till ny detaljplan redovisas och diskuteras med alla som berörs i flera steg.

Region Gotlands översiktsplan och fördjupade översiktsplaner är vägledande för hur detaljplanerna utformas. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten plan, som ansvarar för det praktiska arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

Miljö- och byggnämnden är den politiska nämnd inom Region Gotland som fattar beslut om detaljplaner. Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen som fattar beslut.
Beskrivning av hur det går till att ta fram en detaljplan.

Nedan förklaras de olika stegen i arbetet med att ta fram och upprätta en detaljplan. 

Begäran om planbesked för att upprätta en detaljplan görs skriftligen genom att fylla i blanketten här. Du kan även använda vår e-tjänst som du hittar https://etjanst.gotland.se/. När ansökan kommit in skickas en bekräftelse på detta till dig.


I ansökan ska det bl a framgå adressuppgifter för den som ansöker, person- eller organisationsnummer, eventuell kontaktperson, fastighetsbeteckning på de fastigheter som berörs och syfte med den önskade förändringen. Observera att en karta med geografisk redovisning över området som berörs, en beskrivning av planerad VA-lösning och trafiklösning ska sändas med. Om man avser att uppföra byggnad/byggnader ska ansökan innehålla en beskrivning av dess karaktär, läge och ungefärlig omfattning.

Enligt plan- och bygglagen är kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett ansökan kommit in. Kommunen och den som gjort ansökan kan dock komma överens om annan tid, både kortare och längre.

När en komplett ansökan kommit in görs en bedömning av om ansökan stämmer med kommunens översiktsplan och andra allmänna intressen, ansökan sänds på remiss till berörda myndigheter. Därefter tas ansökan upp i byggnadsnämnden som fattar beslut om det är lämpligt att planlägga området eller ej. Avgift för planbesked tas ut enligt gällande taxa.
 

Ett planförslag upprättas som innehåller plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, och ibland även en miljökonsekvensbeskrivning.


Under samrådet skickas planförslaget till myndigheter, intresseorganisationer, berörda fastighetsägare, boende och övriga som har väsentligt intresse av förslaget  och dessa har då tillfälle att föra fram synpunkter. Samråd brukar hållas under cirka tre veckor. Under den tiden finns planen tillgänglig i Region Gotlands entré och hemsida. Ibland hålls även samrådsmöte.

Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i ett s k granskningsutlåtande och planförslaget revideras.  Det slutliga planförslaget ställs ut för granskning under tre-fyra veckor i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby samt på Region Gotlands hemsida. Sakägare med flera underrättas med brev och det annonseras i lokaltidningarna. Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under granskningstiden.

Detaljplanen antas normalt av byggnadsnämnden. Nämnden kan också besluta att godkänna planförslaget och därefter överlämna planen till regionfullmäktige för antagande.

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att justerat protokoll kungjorts vilket innebär ca fyra veckor efter att byggnadsnämnden eller regionfullmäktige antagit planen, om den inte överklagas.

Den som är sakägare och senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts i planförslaget  kan överklaga beslutet att anta detaljplanen. Mark- och miljödomstolen prövar om den som överklagat har rätt att klaga. Mark- och miljödomstolens beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att kommunen och övriga berörda har fått del av beslutet - om ingen överklagar vidare till mark- och miljööverdomstolen.

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan olika planförfaranden, beroende på olika förutsättningar. De olika förfarandena är standardförfarande, begränsat standardförfarande samt utökat förfarande. Nedan hittar du en beskrivning över hur det går till.

Standardförfarandet kan användas när förslaget till detaljplan:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

För att ett begränsat standardförfarande ska vara ett alternativ behöver:

  • förutsättningarna för standardförfarandet vara uppfyllda
  • planförslaget godkännas av samrådskretsen

Illustration som visar utökat planförfarande

 Ett utökat förfarande ska tillämpas när förslaget till detaljplan:

  • inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande
  • är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse, eller
  • antas medföra en betydande miljöpåverkan

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som överensstämmer med den nya detaljplanen och därefter kan bygglov ges.