Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplaner under arbete

Under flikarna nedan hittar du detaljplaner som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. 

Nedanstående illustration visar detaljplaneprocessens fem steg.
Illustration som visar hur det går till när en detaljplan tas fram.

Gällande detaljplaner på Gotland 

Alla gällande detaljplaner på ön finns samlade i vår detaljplanekarta.  

Detaljplaner under arbete 

Nedan har vi delat upp presentationen av detaljplaner som är under arbete efter område. I presentationen av detaljplanen finns information om vem du ska kontakta om du har frågor om detaljplanen. 

Läs mer om pågående arbeten:

Visby Asken 2 och Aspen 4

Visby Asken 2 och Aspen 4

Syfte
Planen syftar till att pröva lämpligheten för en utbyggnad av den befintliga hotellverksamheten genom att ge mer plats för primärt konferens, spa och publika delar av hotellet. Även en viss utökning av antal hotellrum. 

Planområdets läge
Området är beläget i anslutning till Gutebacken i hamnområdet.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2018-03-14 §52

Granskning med planförslaget beräknas ske i 1:a kvartalet 2022.

Ärendenummer
MBN 2019/1740  (fd. BN 2017/2718)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
e-post: sara.lindh@gotland.se

Visby Dovhjorten 6

Visby Dovhjorten 6 (Åhlénsfastigheten)

Syfte

Ge ökat liv åt Östercentrum genom att möjliggöra en påbyggnad med bostäder.

Planområdets läge
Området ligger i Östercentrum och gränsar till Österväg och Kung Magnus väg.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2015-05-12

Samråd med planförslaget skedde under tiden 2017-06-12 t o m 2017-07-03. Planhandlingar och ytterligare information återfinns här.

Ärendenummer
MBN 2019/1263 (fd. BN 2015/871)

Frågor besvaras av
planarkitekt Eva Werkelin
tfn 0498-269195, e-post:eva.werkelin@gotland.se

Visby Gråbo 1:3 m.fl.

Visby Gråbo 1:3 m.fl.

Syfte
Planförslaget syftar att ändra gällande detaljplan (09-VIS-35) för att möjliggöra för fler bostäder på delar av parkmarken. Plan- och bygglagens tydlighetskrav (4 kap 32 §) medför att en ny detaljplan måste tas fram.

Planområdets läge
Planområdet ligger på nuvarande parkområde som avgränsas av fastigheterna Visby Bogen 1 och 2 i väster, Visbyleden och Terra Nova i söder, kvarteret Visby Lien 1 i öster och Furulundsskogen/Skolbetningen i norr.

Tidplan
Regionstyrelsen beslutade 2017-12-13 § 365 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbetet med AB Gotlandshem som utförare. Byggnadsnämnden beslutade 2018-02-07 § 18 att ge Samhällsbyggnadförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Arbete pågår med att ta fram ett förslag till detaljplan inför samråd. Samråd förväntas ske 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1742 (fd. BN 2017/3146)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Visby Järnvägen 5, 8 m fl

Visby Järnvägen 5,8

Syfte
Möjliggöra flerbostadshus och en gatukoppling - på delvis privat och delvis Region Gotlands mark.

Planområdets läge
Området är beläget strax vid Solbergagatan intill Stationsparken.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-12-12.

Samrådsförslag tas fram. Samråd beräknas ske under 2020.

Ärendenummer
BN 2011/2134.

Frågor besvaras av
planarkitekt Annie Lovén
tfn 0498-269254, e-post: annie.loven@gotland.se

Visby kv Ljuset och Lyktan (Visborgsområdet)

Visby Ljuset och Lyktan

Syfte
Bidra till utvecklingen av Visborgsområdet genom att möjliggöra byggande av bostäder och vissa centrumfunktioner.

Planområdets läge
Området ligger i de centrala delarna av Visborg, inom regementsområdet.

Tidplan
Byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag 2017-02-08.

Byggnadsnämnden fattade beslut om samråd 2018-10-17.

Samråd med förslaget skedde t o m 2018-12-10. 

 

Ärendenummer
MBN 2019/1230 (fd. 2012/2585)

Frågor besvaras av
planarkitekt Eva Werkelin
tfn0498-269195, e-post:eva.Werkelin@gotland.se

Visby Pipdånen 5 och 6

Visby Pipdånen 5 och 6

Syfte
Planen möjliggör en blandning mellan flerbostadshus och verksamheter. De gamla kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna skyddas. Bebyggelsen uppförs i bruten kvartersstruktur för att skapa skyddade gårdar på kvarterets insida och bidra till ett tydligt gaturum på den offentliga sidan. Planen länkar samman staden genom att komplettera parkeringen med kvarter och gårdar vilket tillför stadsdelen en ny årsring.

Planområdets läge
Området är beläget vid Stenkumlaväg där ÖB idag är beläget.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-11-13
Samråd har skett under tiden 2017-03-20 t.o.m. 2017-05-08.

Miljö- och byggnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag (MBN §7 2020-02-06) att skicka ut förslaget till detaljplan på granskning. Granskningstiden pågick mellan 26 februari t o m 1 april 2020. 

Detaljplanen antagen, se Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2021-09-16 § 184.


Ärendenummer
MBN 2019/1228 (fd. BN 2013/1866)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post:sara.lindh@gotland.se

Visby kvarteret Sotaren m fl

Visby kv Sotaren m fl

Syfte
Möjliggöra verksamheter  med inslag av handel samt att knyta ihop kv Stenhuggaren och Terra Nova med en gata. Skogsmark som utgörs av fornåker ska tillgängliggöras och hänsyn ska tas till travsporten.

Planområdets läge
Området är beläget öster om Visbyleden mellan kv Stenhuggaren och Terra Nova.

Tidplan
Planuppdrag gavs i regionstyrelsen 2016-06-16
Planförslaget har varit ute på samråd t o m den 4 februari 2018. Handlingarna revideras. 

Planförslaget förväntas sändas ut för granskning under 2020. 

Ärendenummer
MBN 2019/1262 (fd. BN 2015/661)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post:sara.lindh@gotland.se

Visby Visborg 1:9 (LEVA)

Visby Visborg 1:9 (LEVA)

Syfte
Undersöka om området kan kompletteras med bebyggelse och samtidigt behålla sina värden.

Planområdets läge
Nuvarande Leva, på västra sidan om Toftavägen och intill naturreservatet södra Hällarna.

Tidplan
Planuppdrag i regionstyrelsen 2013-11-21.
Samråd pågick under tiden 2017-11-02 t.o.m 2017-11-27.

Granskning beräknas ske under 2020. Planhandlingar och ytterligare information finns här.

Ärendenummer
MBN 2019/1231 (fd. BN 2014/1345)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post:sara.lindh@gotland.se

Västerhejde Vibble 1:6 m.fl.

Västerhejde Vibble 1:6 m.fl.

Syfte
Möjliggöra för bostäder i form av radhusbebyggelse. Parkeringsplatser placeras i områdets ytterkanter för att skapa ett bilfritt område bland bostäderna.

Planområdets läge
Plansorådet ligger centralt i Vibble, ca 3 km från Visby. Planområdet nås via Toftavägen/Rakgatan.

Tidplan
Byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag 2017-12-20. Samrådsförslag är under arbete och förväntas sändas ut för samråd under 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1736  (fd. BN 2017/2202)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post: sara.lindh@gotland.se

Del av Väskinde Butter 6:22

Del av Väskinde Butter 6:22

Syfte
Möjliggöra för semesterby med cirka 32 uthyrningsenheter.

Planområdets läge
Området ligger cirka 1 mil norr om Visby i Brissundsområdet, Väskinde, väster om länsväg 149 och i direkt anslutning till Näckrosvägen.

Tidplan
Detaljplanen avbruten, se Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-09-16 MBN § 178.

Ärendenummer
MBN 2019/1232 (fd. BN 2012/559)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Fårö Nors 1:12

Fårö Nors 1:12

Syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för fritidshusbebyggelse genom tre till fyra fastigheter i skogsmiljö samt reglera rådande angöringsproblematik och samtidigt öka allmänhetens tillgänglighet till Bohakasandet,

Planområdets läge
Bohakasandet är en avskild havsvik ca 1,5 km väster om den populära badstranden Ekeviken på Fårö. Området är avskilt och nås i dagsläget genom enskilda småvägar genom kulturlandskapet. Området är bebyggt av befintlig fritidshusbebyggelse, till stor del inom strandskydd, vilket ger en privatiserat intryck. 

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2017-11-22. Samrådshandlingar är under framtagande.

Ärendenummer
MBN 2019/1735 (fd. BN 2017/1905)

Frågor besvaras av

planchef Richard Löwenborg

tfn 0498-269308

Fårö Lauter 1:10

Fårö Lauter 1:10

Syfte

Syftet med planläggningen är i korthet att pröva lämpligheten i tillskapandet av tre kompletterande fastigheter för bostadsändamål i skogsmiljö i den södra delen av fastigheten Fårö Lauter 1:10. Samtidigt regleras omgivande skogsmark som natur-mark, totalt cirka 1,6 hektar (ha).

Tidplan

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-06-18 § 122 med beslut om planuppdrag.

Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-21 §126 att sända ut förslaget för samråd. Planförslaget var utsänt för samråd mellan 2017-08-15 – 2017-09-11.

Planförslaget var utsänt för granskning fr o m 30 november 2018 t o m 6 januari 2019.

Efter granskning beslutade Miljö- och byggnämnden 2019-04-10 §94 att avsluta planuppdraget med hänvisning till Länsstyrelsens granskningsyttrande som hävdade risk för påtaglig skada på riksintressen enligt 4 kap. 1-2 §§ samt riksintresset enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Utöver detta gjorde Länsstyrelsen även bedömningen att planen skulle kunna komma att föranleda prövning enligt 11 kap 10 § punkt 3 med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten. Föreslagen bebyggelsen ansågs inte heller kunna ses som komplettering förenlig med riksintressen enligt 4 kap 4 § Miljöbalken. 

Ärendenummer
MBN 2019/1264 (fd. BN 2015/994)

Frågor besvaras av
planchef Richard Löwenborg
tfn 0498-269308

Fårö Svens 1:1

Fårö Svens 1:1

Syfte
Möjliggöra bostadsbebyggelse med 40-60 bostadsenheter.

Planområdets läge
Området är beläget norr och väster om Fårö kyrka

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2015-12-09.

Med hänvisning till rådande VA-situation på Fårö är det i dagsläget oklart när samråd kan förväntas ske.

Ärendenummer
MBN 2019/1270 (fd. BN 2015/6225)

Frågor besvaras av
planchef Richard Löwenborg
tfn 0498-269308

Del av Hangvar Ire 1:188

Del av Hangvar Ire 1:188

Syfte
Möjliggöra bebyggelse för bostäder och turiständamål av olika karaktär.

Planområdets läge
Området ligger strax väster om länsväg 149 och söder om vägen som går ner till Ireviken.Översiktskarta som visar läget på planområdet
 

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2015-03-11.

Ingen tidplan kan sättas p g a att samhällsbyggnadsförvaltningen avvaktar exploatörens planhandlingar.

Ärendenummer
MBN 2019/1258 (fd. BN 2015/77)

Frågor besvaras av
planchef Anders Rahnberg
tfn 0498-269378, e-post: anders.rahnberg@gotland.se

 

Othem Strandridaregården 1

Othem Strandridaregården 1

Syfte
För att möjliggöra en försäljning av fastigheten är syftet med detaljplanen att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder, enligt uppdrag från regionstyrelsen. Genom det centrala läget och den kulturhistoriska miljön bedöms fastigheten utgöra ett trevligt område för småskalig bostadsetablering i samklang med kulturvärden.

Under planprocessen har också önskemål om att inkludera prövning av tillfällig vistelse som hotellverksamhet.

Planområdets läge
Området är beläget centralt i Slite samhälle med närhet till hamnen.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-12-12.
Byggnadsnämnden fattade beslut om samråd med planförslag 2016-12-07. Samråd skedde under januari 2017.
Granskning skedde i maj/juni 2017.

Efter arkeologisk utgrävning pågår revidering av planhandlingarna. Detaljplanen har varit ute för en andra granskning under 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1207 (fd. BN 2013/2073)

Frågor besvaras av
planchef Richard Löwenborg
tfn 0498-269308

Othem Österby 1:229

Othem Österby 1:229

Syfte
Upprätta detaljplan för att möjliggöra för industri-/hamnändamål.

Planområdets läge
Området är beläget strax norr om Slite hamn.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-11-13.

Planuppdraget hålls vilande i väntan på Miljökonsekvensbedömning från exploatör.

Ärendenummer
MBN 2019/1208 (fd. BN 2013/1865)

Frågor besvaras av
planchef Richard Löwenborg
tfn 0498-269308

Stenkyrka Austergårds 1:23

Stenkyrka Austergårds 1:23

Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig be- byggelse i Lickershamn med en anläggning – Forest Retreat – för tillfällig vis- telse/boende, som inte är av varaktig karaktär inom del av fastigheten Sten- kyrka Austergårds 1:23. Gemensamma serviceanläggningar ingår också i plan- förslaget. Syftet är att skapa en frizon för ro och vila med omsorgsfullt gestal- tade byggnader integrerade i skogsmiljön.
Med varsam hand föreslås 36 arkitektritade skogskojor (maximalt 45 m2) pla- ceras ut i det orörda skogslandskapet på fastigheten. För att säkerställa att byggnaderna på bästa sätt integreras i landskapet regleras att skogskojorna ska underordnas landskapet och placeras med ett avstånd av minst 10 meter från varandra.

I centrum av området föreslås gemensamma servicebyggnader med komplet- terande och socialt värdefulla funktioner, såsom lounge, kök, ateljéer, café, utsiktstorn, rum för yoga och bastu. De olika delarna knyts samman av trädäck och spänger. En välkomstbyggnad och ett utsiktstorn ingår även i de gemensamma delarna.

För att på bästa sätt integrera bebyggelsen i naturen får markens medelnivå inte ändras. Alla hus ska grundläggas på plintar, som anläggs maximalt 600 mm från respektive byggplats högsta punkt.

Byggnaderna ska gestaltas i ett modernt koncept. För att säkerställa områdets arkitektoniska kvaliteter regleras nockhöjd, husbredd, fasad- och takmaterial liksom kulör i särskilda utformningsbestämmelser. Området kommer också att förses med konstnärliga objekt i en fri tolkning av begreppet ”skulpturpark”.

Angöring sker via Stenkyrka Likkarsvägen, som förbinder Lickershamn med Stenkyrka. En vägslinga leder in i området, kring vilken angöringsfickor an- läggs, medan parkeringsplatser samlas i ett område närmare Likkarsvägen. Här möts gästerna av en välkomstbyggnad med utställningsytor.

Övrig skogsmark inom fastigheten lämnas intakt. Här ingår den så kallade kul- turstigen i nord-sydlig riktning från Lickershamn mot Stenkyrka och en anslutande äldre hålväg – i dag en skogsstig.

Planområdets läge
rådet ligger cirka 1,5 kilometer söder om Lickershamns fiskeläge, utmed Stenkyrka Likkarsvägen.

Tidplan
Samråd med förslag till detaljplan pågick 2021-06-09 t o m 2021-08-27.

Ärendenummer
MBN 2019/1725

Kontaktperson
Frågor besvaras av planarkitekt Sara Lindh, 0498-269254 eller via e-post: sara.lindh@gotland.se

Stenkyrka Grausne 1:84

Stenkyrka Grausne 1:84

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelse i södra Lickershamn med 30 fastigheter för bostadsändamål. Etableringen föreslås genomföras i tre bebyggelsegrupper placerade i samklang med utkristalliserade natur- och kulturvärden på fastigheten.

Föreslagen bebyggelse inplaceras i skogsmiljön som komplement till befintlig bebyggelsestruktur och präglas av de höga rekreations- och naturvärden som finns i omgivningen. Detaljplanen medger totalt 30 tomter för bostadsändamål, vars areal föreslås vara minst 800 m2 (800 – 950 m2). Varje fastighet får en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader.

Ett antal egenskapsbestämmelser reglerar husens utformning, så att dessa kan medverka till att bebyggelsen integreras väl i skogsområdet. Målsättningen är att utifrån egenskapsbestämmelserna gestalta husen i en naturanpassad arkitektur, som med variation kan genomföras och införlivas i området. Dessa värden ska prägla områdets utbyggnad.

Planförslaget bedöms förenligt med Region Gotlands Översiktsplan Bygg Gotland 2025 och Planprogram för Lickershamn, godkänt Byggnadsnämnden 2008-10-29.

Planområdets läge

Planområdet ligger – cirka 2,5 mil norr om Visby – i södra delen av Lickershamn, intill och väster om väg 709 som leder ner till Lickershamn från länsväg 149. Fastigheten är drygt 20 ha, varav planområdet omfattar cirka 8,4 ha.
Fastigheten är i privat ägo.

Tidplan

Planförslaget har varit på samråd 2021-07-07 t.o.m. 2021-08-18.

Planförslaget granskas och bearbetas efter samrådet, därefter skickas det ut på granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och ligga till grund för beslut om antagande i Miljö- och byggnämnden. 

Ärendenummer

MBN 2019/1756

Kontaktperson

planarkitekt Ludvig Svedjer 
tfn 0498-269161

 

 

Gammelgarn Gartarve 4:1

Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl

Syfte
Möjliggöra bostadsbebyggelse på privat mark. 12 villatomter, dagvattendamm.

Tidplan
Beslut om samråd i byggnadsnämnden den 7 december 2016.

Planförslaget var utsänt för granskning under kvartal 1 2019. Revidering av planhandlingarna pågår. Granskning av planförslaget förväntas ske under 2020.

Ärendenummer
MBN 2019/1198 (fd. BN 2013/891)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

 

Tofta Krokstäde 1:51

Tofta Krokstäde 1:51

Syfte
Planen ska pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelse med ytterligare 28 fastigheter för bostadsändamål, som en komplettering till rådande bebyggelsestruktur. Tomterna placeras kring befintliga vägar – som föreslås förlängas genom planområdet – och en tillkommande vägslinga. Minsta storlek på fastighet föreslås vara 1 300 m2. Varje fastighet får en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Egenskapsbestämmelser reglerar husens utformning. Naturmark med gångstigar placeras centralt i området. Mot öster regleras all mark som naturmark. Den skogliga karaktären ska utvecklas inom naturmarken. Stigar genom området säkerställs.

Planområdets läge
Planområdet ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Tofta Södra:s östra del, cirka 20 km söder om Visby

Tidplan
Beslut om samråds togs av Miljö- och byggnämnden 2019-04-10 §89. Planförslaget var utsänt för samråd t o m 2019-06-28. Samrådshandlingar finns här.  

Revidering av planhandlingarna pågår. Med hänvisning till försvarets utökade verksamhet på Tofta skjutfält är det i dagsläget oklart när planförslaget kan sändas ut för granskning.

Ärendenummer

MBN 2019/1217 (fd. BN 2013/1374)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Tofta Sallmunds 4:1 (Tofta strand)

Tofta Sallmunds 4:1 (Tofta strand)

Syfte
Planförslaget ska möjliggöra rörlig camping och friluftsliv, hotell, service samt uthyrningsstugor. Bostäder i form av småhus ska prövas i anslutning till befintlig bebyggelse. Bostäder i form av flerbostadshus ska prövas vid Toftavägen. Bebyggelsen ska anpassas till Naturens förutsättningar och utformas med särskild hänsyn till landskapsbilden.

Planområdets läge
Planområdet ligger i södra Tofta, mellan stranden och Toftavägen. Närmste tätorter är Klintehamn (1,3 mil) och Visby (2 mil).

Tidplan
Planförslaget är utsänt för samråd fr o m 2019-12-03 t o m 2019-01-09. Planhandlingar och övrig information återfinns här: https://www.gotland.se/105343

Ärendenummer

MBN 2019/1218 (fd. BN 2011/527)

Frågor besvaras av
planarkitekt Sara Lindh
tfn 0498-269254, e-post: sara.lindh@gotland.se

Västergarn Ammor 1:42

Västergarn Ammor 1:42 m.fl.

Syfte

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, ca 20 tomter, inom östra delen av fastigheten Västergarn Ammor 1:42. Detaljplanen skall ge möjligheter att uppföra både fristående villor liksom parhus för permanent boende. Husen skall ligga i skogsmiljö där byggnadernas högsta nockhöjd styr byggnadernas höjd vilka hålls lägre mot Västergarnsvallen och tillåts vara högre i östra delen av fastigheten. Gröna kilar sparas för möjligheten att ta sig ut i omgivande natur i öster och ut mot Västergarnsvallen i väster. Fastighetsstorlekarna är reglerade till minsta tomtstorlek 1500 kvm respektive 1800 kvm. Området kring Västergarnsvallen regleras som allmän plats; Natur.

Planområdets läge
Området  är beläget cirka 250 m öster om väg 142 i Västergarn. Cirka 400 m söder Sandavägen.

Tidplan
Planuppdrag gavs av byggnadsnämnden 2013-10-09.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-05-22 §122 att ett förslag till detaljplan kunde sändas ut för samråd. Planförslaget är på granskning t o m 2021-05-07. Ytterligare information och planhandlingar finns här

Ärendenummer

MBN 2019/1233 (fd. BN 2011/1885)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Östergarn Hallvide 1:10

Östergarn Hallvide 1:10

Syfte
Möjliggöra för bostadsbebyggelse på privat mark med 6 villatomter.

Planområdets läge
Området ligger i sydöstra delen av Katthammarsvik.

Tidplan
Granskning har skett andra kvartalet 2015.

Detaljplanen avvaktar avloppsreningsverkets utbyggnad i Katthammarsvik. Nytt avloppsreningsverk i Katthammarsvik förväntas stå klart tidigast 2021. Frågor angående avloppsreningsverket hänvisas till Tekniska förvaltningen, 0498-269000.

Ärendenummer
MBN 2019/1235 (fd PLAN.2004.42013)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Östergarn Katthammars 1:18

Östergarn Katthammars 1:18

Syfte
Syfte att ändra gällande detaljplan för att utveckla turismverksamhet.

Planområdets läge
Området utgörs av Kalkpatrongården Borgvik i Katthammarsvik. Mellan badstranden och Kattviken.

Tidplan
Planuppdrag i Miljö- och byggnämnden 2019-08-28 §186.
Aktuell status: handläggare avvaktar exploatören.

Ärendenummer

MBN 2019/307 

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
e-post: stina.wester@gotland.se

Ardre Kaupungs 1:55 & 6:1

Ardre Kaupungs 1:55 & 6:1

Syfte
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten i att tillskapa fritidshusbebyggelse i skogslandskapet på fastigheterna Ardre Kaupungs 1:55 & Ardre Kaupungs 6:1. 

Planområdets läge
Området ligger i den östra utkanten av Ljugarns samhälle, strax norr om Folhammars raukområde och Vitvärs fiskeläge och består av de båda fastigheterna Kaupungs 1:55 och Kaupungs 6:1 som gränsar till varandra. Planområdet är tänkt att bli en naturlig fortsättning på den befintliga småskaliga fritidshusbebyggelsen längs med smultronvägen.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2017-11-22 §§ 209 & 210. 

Planförslaget har varit ute för samråd och granskning.

Ärendenummer
MBN 2019/1731 (fd. BN 2017/1636 )

Frågor besvaras av
planarkitekt Oscar Lindster
tfn 0498-269149

Del av Hamra Storms 2:4

Del av  Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn)

Miljö- och byggnämnden har den 26 augusti 2020 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd med förslag till detaljplan.

Syfte
Syftet är att i anslutning till hamnen skapa en möjlighet till boende och verksamheter med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet som med olika intensitet kan ske året om. 

Planområdets läge
Planområdet består av fastigheten som innefattar den nya hamnen i Vändburg och är beläget söder om den gamla hamnen i Vändburg. 

Tidplan
Samråd sker fr o m 2020-09-07 t o m 2020-10-19. OBS! (Förlängd samrådstid) Information och tillhörande planhandlingar om samrådet finns 2020-09-07 att se här.

Samråd med förslag till detaljplanen har skett 2020-09-07 - 2020-10-19. Synpunkter har inkommit på förslaget och kommer nu att sammanställas och besvaras i en s k samrådsredogörelse. Eventuella revideringar i planhandlingarna kommer att göras och när detta är klart kommer det att redovisas för miljö- och byggnämnden som därefter kan besluta om att gå vidare i detaljplaneprocessen med granskning. I granskningsfasen kommer förslaget igen att presenteras med tillhörande eventuellt reviderade planhandlingar såsom plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse.

Beslut om granskning beräknas fattas av miljö- och byggnämnden under hösten 2021.

Ärendenummer
MBN 2020/900

Frågor besvaras av
planchef Anders Rahnberg
tfn 0498-269378, e-post: anders.rahnberg@gotland.se

 

 

Vamlingbo Austre 1:9 m fl

del av Vamlingbo Austre 1:9 m.fl.

Syfte
Tillskapa 8 nya fastigheter för ny bostadsbebyggelse för både permanent bruk och fritidsändamål. Planförslaget säkerställer att bebyggelse inom planområdet kan tillskapas med omsorg om befintlig bebyggelse som har visst kulturhistoriskt värde.

Planområdets läge
Området är beläget på storsudret i Vamlingbo socken på södra delen av Gotland.

Tidplan
Planförslaget har varit ute för samråd samt granskning och beräknas antas under första kvartalet 2022.  

Ärendenummer

MBN 2019/1219 (fd. BN 2011/677)

Frågor besvaras av
planarkitekt Ludvig Svedjer
tfn 0498-269161