§ 91 Införande av parkeringsavgift

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9316
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 91
Införande av parkeringsavgift

KS 2003/0053-51

- Tekniska nämnden 2003-01-29, § 9
- Ledningskontoret 2003-02-26
- Kommunstyrelsen 2003-03-27, § 94

Tekniska nämnden har föreslagit att parkeringsavgift enligt följande ska införas i Visby vid parkering på det område som i bifogad karta anges "zon 4"; den del som ligger i anslutning till hamnterminalen. Följande avgifter föreslås: 5 kr/tim, 35 kr/dygn, 200 kr/vecka och 350 kr/2 veckor.

Ledningskontoret har konstaterat att fullmäktige har att besluta om grunderna för uttag av avgift för parkering på offentlig plats (lag 1957:259 om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.). Det är dock tekniska nämnden, såsom kommunens nämnd för trafikfrågor, som - i dylika fall - har befogenhet att reglera var parkeringen ska ske - d.v.s. att införa vissa särskilda trafikregler vilket sker genom att meddela lokala trafikföreskrifter (trafikförordning 1998:1276). Avgifterna har betecknats "Typ 1?.

Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget enligt ledningskontorets yttrande och uttalat det angelägna i att det finns avgiftsfria parkeringsplatser i närheten av hamnområdet med tanke på pendlande resenärer.

Yrkanden:

  • Roy Hansson (m) yrkade med instämmande av Bror Lindahl (fp) att kommunstyrelsens förslag skulle avslås.
  • Per-Olof Jacobsson (c) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag och yrkade att innan tekniska nämnden fattar beslut om införande av ytterligare parkerings­platser skall ärendet remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.
  • Jan Lundgren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning:

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Roy Hanssons avslagsyrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition. JA för kommunstyrelsens förslag. NEJ för Roy Hanssons yrkande. 53 ledamöter röstade ja.
18 ledamöter röstade nej
. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade(Omröstning 1). Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Per-Olof Jacobssons tilläggsyrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition. JA för kommunstyrelsens förslag. NEJ för Per-Olof Jacobssons yrkande. 44 ledamöter röstade ja. 27 ledamöter röstade nej. 10 ledamöter avstod från att rösta.  Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade (Omröstning 2). Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

  • För det fall tekniska nämnden, såsom nämnd för trafikfrågor, finner att trafiken behöver ordnas genom uttag av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under Gotlands kommuns förvaltning och som upp­låtits för parkering ska avgift uttas enligt typ 1. Typ 1-avgift innebär 5 kr/timme, 35 kr/dygn, 200 kr/vecka och 350 kr/två veckor, alla dagar dygnet runt.

Register

Register