§ 90 Överföring av resultat från 2002

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9315
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 90
Överföring av resultat från 2002

KS 2003/0161-04

- Ledningskontoret 2003-02-28
- Kommunstyrelsen 2003-03-27, § 76

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till överföring av resultat för åren 2001 och 2002, samt återställning av nämndernas egna kapital. Totalt uppgick de egna kapitalen tillsammans med (oförhandlade) över- eller underskott för åren 2001 och 2002 till drygt -285 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår dels att det egna kapi­talet för de nämnder (verksamheter) som uppvisar negativt saldo nollställs, dels att de nämnder som har positivt saldo får överföra detta belopp, dock max 5 mnkr. Tekniska nämnden föreslås dock få överföra ett högre belopp. Sammanlagt efter överföring uppgår nämndernas egna kapital vid utgången av 2002 till 42,6 mnkr.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Det upprättade förslaget till överföring av resultat för åren 2001 och 2002 samt återställning av nämndernas egna kapital fastställs.

Register

Register