§ 89 Årsredovisning 2002. Ansvarsfrihet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/9314
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-04-28

Kf § 89
Årsredovisning 2002. Ansvarsfrihet

- Kommunstyrelsen 2003-03-27, 74a
- Revisionsberättelse 2003-04-07 (Dnr KS 2003/0194-00)

Gotlands kommun

För 2002 redovisas ett överskott på 45 mnkr. Nämndernas verksamhet visade sammantaget ett överskott på 10,6 mnkr netto i förhållande till budget. Över­skottet var ett resultat av åtstramningsåtgärder av olika karaktär (stoppaket m.m.), samt intäkter av engångskaraktär som översteg budget, såsom skatteintäkter, vissa statsbidrag, fastighetsförsäljningar och utdelning från GEAB. Balanskravs­resultatet 2002 innebär att 45 mnkr av 2001 års negativa balanskravsresultat
(-76 mnkr) har reglerats. Senast under 2003 ska återstoden, 31 mnkr, återställas.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och dotterbolagens balans- och resultaträkningar. Det ekonomiska resultatet för koncernen 2002 blev ett överskott på 36,8 mnkr. (I koncernredovisningen ingår Gotlands kommun, AB GotlandsHem, Gotlands Industrihus AB, Gotlands Energi AB, Stiftelsen Gotlandsmusiken, Kulturhuset Borgen ekonomisk förening och Almi Företags­partner Gotland AB. Gotlands Stuveri AB ingår inte i koncernredovisningen eftersom bolagets bokslut inte var klart).

Revisionsberättelse. Ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet men riktar kritik mot kommunstyrelsen avseende Räddningstjänsten. Räddningstjänstens verksamhet har visat ett underskott de senaste 10 åren och de insatser kommunstyrelsen vidtagit har ej varit tillräckliga.

Revisorerna konstaterar att det saknas ett samlat kontrollsystem för styrelser och nämnder. Det är även otillfredsställande att det saknas en riskbedömning av den interna kontrollen.

Revisionsberättelsen kommenterades av Claes-Göran Nilsson, ordföranden i revisionen.

Anföranden:

Anföranden hölls av Jan Lundgren (s), Roland Norbäck (v), Carina Lindberg (v), Torgny Lihnell (mp), Hans Klintbom (c), Lena Celion (m) och Rut Smeds (kd).

Proposition:

Proposition ställdes av ordföranden om ansvarsfrihet för varje nämnd och styrelse skulle beviljas.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Styrelser och nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning.
  • Årsredovisningen godkänns.

Kommunfullmäktige antecknar, att ledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i nämnder och styrelser inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom angår. (En särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag 2002 har utarbetats).

Register

Register