Kontakt

Postadress:
Stånga skola
Box 119
623 60 Stånga

Besöksadress:
Skolan Stånga

Tfn:
073-765 82 22, 070-788 82 42 fritidshem
0498 - 48 28 43, 073-765 83 32 skola

Rektor:
Emma Jansson
tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevinflytande

Elevinflytande vid Stånga skola

Teoretisk förankring
Elevinflytande finns omnämnt i ett flertal av de styrdokument som rör skolan. I läroplanen Lpo 94, s 15, står följande: ”Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning”.

Skolans syn på elevinflytande
Det är vår tro att elev genom delaktighet och möjlighet till inflytande i skolans vardag också i större utsträckning vill ta ansvar för skolans miljö och sitt dagliga arbete mot de uppsatta målen.

Målet med elevinflytande
Vi i Stånga skola vill verka för elevinflytande genom att:

 • Fostra i de demokratiska processerna genom klassråd, elevråd, skolråd och i det dagliga klassrumsarbetet.
 • Ge eleverna inflytande på den fysiska miljön, t ex genom att elevrepresentanter deltar i skyddsronder, planering av utemiljön i skolgårdsarbetet mm.
 • Eleverna skall tillsammans med personalen planera och utvärdera undervisningen. Detta kan bland annat ske genom val av metoder, val av fördjupning inom ett tema, ”Vad vill vi veta mer om”-frågor, val av tyngdpunkter inom undervisningsområde, loggboksskrivande, individuellt upplagda planeringar och läxor.
 • Träna barnen att ta ansvar för att öka motivationen för sitt eget lärande i klassrummet.
 • Graden av inflytande ökar i takt med elevens mognad.

Förankringsarbete

FÖR PERSONALEN

 • Ökad lyhördhet
 • Fokusera på målet för varje elev
 • Ansvar att ge eleverna tid till klass- och elevråd

FÖR ELEVERNA

 • Eleverna ska uppmuntras att i högre grad ta ansvar och påverka utformningen av skolarbetet.

FÖRÄLDRARNA

 • Föräldrarna måste bli medvetna om den utveckling som skolan står inför så att vi kan ta del av deras hjälp av ett elevaktivt arbete.

TILLSAMMANS

 • SKA VI STÖDJA OCH UPPMUNTRA INDIVIDERNAS UTVECKLING TILL ANSVARSFULLA OCH DEMOKRATISKA MEDBORGARE!