Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn)

Planförslaget för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn) godkändes vid byggnadsnämndens sammanträde den 8 juni 2016 .

Beslut om upphävande av bl a landskapsbildsskydd överklagades 2016. Regeringen beslutade 2017-10-26 att inte ta upp överklagandena till prövning.

Planförslaget beräknas därför antas av regionfullmäktige under kvartal 1 2018.

Frågor besvaras av planchef Anders Rahnberg, tfn 0498-269378 eller e-post: anders.rahnberg@gotland.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN