Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vatten och avlopp

För att koppla på vatten och avlopp på din fastighet behöver du skicka in handlingar till oss. Beroende på om du ska ha enskilt vatten och avlopp eller om du ska kopplas på det kommunala nätet ser processen lite olika ut. I länklistan har vi samlat nyttiga länkar för dig som ska ansluta vatten och avlopp till din fastighet.

För enskilt vatten och avlopp

Om byggnaden ska ha enskilt vatten och avlopp måste du redovisa att platsen är lämplig för detta.

Din anmälan/ansökan behöver vanligtvis innehålla:

  1. Situationsplan som visar befintlig och planerad placering av byggnader.  Infiltrationer och vattentäkter, både befintliga och nya, inom 200 meter ska redovisas.
  2. Dokumentation för provgrop. För att se att avloppet går att lösa behövs en eller flera provgropar vid vald infiltrationsplats. Provgropen ska ligga vid infiltrationsplatsen, vara minst 2 meter djup och ha ett säkerhetsavstånd på 50 meter till omkringliggande vattentäkter.
  3. Beroende på område samt byggnationens omfattning kan det krävas en vattenredovisning som visar att det finns tillräckligt med vatten av god kvalitet. Vissa skyddsavstånd måste uppfyllas, bland annat krävs minst 50 meter mellan vattentäkt och närmaste åkermark eller infiltration. Se till att avloppsfrågan är helt löst innan du går vidare med vattenfrågan. Gotland med sin spruckna berggrund och tunna jordtäcke gör att vattensituationen ofta blir komplicerad. Tänk därför noga efter hur och var du borrar en brunn. Tillstånd kan krävas för att borra en brunn inom vattenskyddsområde. Om byggnationen medför flera tillkommande hushåll kan det krävas tillstånd från länsstyrelsen för vattenverksamhet. Kontakta länsstyrelsen för samråd.     
  4. Servitut och avtal som visar att du har inkopplingsrätt till en gemensamhetsanläggning om du planerar att använda en sådan. Vi behöver också ett intyg på att anläggningen är klar och att fastigheten kan anslutas.

Innan du anlägger ditt enskilda avlopp ska särskilt tillstånd för detta inhämtas från miljö- och byggnämnden. För att undvika onödiga kostnader ansöker du lämpligtvis om detta efter du har fått ditt förhandsbesked/bygglov beviljat.

E-tjänst för ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning

För kommunalt vatten och avlopp

Ligger fastigheten inom ett område med kommunalt vatten och avlopp vänder du dig till kundtjänst för vatten och avfall (telefonnummer 0498-26 90 00, knappval 2). Där kan du få hjälp med att se på möjligheter att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt få information om tillvägagångssätt och kostnader. Vatten släpps på när anläggningsavgiften är betald, samtliga uppgifter är inlämnade och vattenmätare är uppsatt.

E-tjänst för ansökan för kommunal vatten- och avloppsanslutning

Anmälan till miljö- och byggnämnden

Om du ska koppla på kommunalt vatten och/eller avlopp, behöver du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd

Checklista för anslutning av kommunalt vatten och avlopp, anmälan bygglovsbefriad åtgärd

Detta behöver du skicka in inför slutbesked:

Vad som behöver lämnas in till miljö- och byggnämnden inför slutbesked kommer att framgå av startbeskedet, men det kan handla om följande handlingar:

  1. Situationsplan som visar nya ledningar från förbindelsepunkt till berörd byggnad. Ledningstyp och förläggningsdjup ska framgå.
  2. Vatten- och avloppsritning som visar befintliga ledningar (om sådana finns) samt nya ledningar invändigt.
  3. Verifierad och undertecknad kontrollplan.
  4. Dokumenterad egenkontroll från vatten- och avloppsentreprenör/markentreprenör.
  5. Intyg från vatten- och avloppsentreprenör, över att befintlig rörinstallation (om sådan finns) uppfyller Region Gotlands krav och kan anslutas till det kommunala ledningsnätet. Det kan till exempel handla om ärenden där byggnaden har haft eget vatten, men nu ska anslutas till det kommunala ledningsnätet.

Mer information