Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vatten och avlopp för bygglov

Enskilt vatten och avlopp

Om byggnationen ska ha enskilt vatten och avlopp måste du redovisa att platsen är lämplig för detta. Vanligtvis krävs följande:

Situationsplan

Du behöver alltid redovisa förslag på lösning med en situationsplan där det framgår placering av framför allt byggnader, infiltrationer, vattentäkter, både befintligt och planerat inom 200 meter.

Provgrop för avlopp

För att se att avloppet går att lösa behövs en eller flera provgropar vid vald infiltrationsplats. De bör vara cirka 2 meter djupa eller ned till berg. Säkerhetsavstånd om minst 50 meter ska finnas till omkringliggande vattentäkter.

Vattenredovisning

Se till att avloppsfrågan är helt löst innan du går vidare med vattenfrågan. Beroende på område samt byggnationens omfattning kan det krävas vattenredovisning. Detta innebär att man ska redovisa att det finns tillräckligt med vatten av god kvalitet. Vissa skyddsavstånd måste uppfyllas, bland annat krävs minst 50 meter mellan vattentäkt och närmaste åkermark eller infiltration.

Se våra riktlinjer för enskild vattenförsörjning vid nybyggnation för mer information.

Gotland med sin spruckna berggrund och tunna jordtäcke gör att vattensituationen ofta blir komplicerad. Tänk därför noga efter hur och var du borrar en brunn. Läs gärna vårt material om Gotlands grundvatten och dricksvatten.

Vid framförallt byggnation av flera hushåll kan det krävas tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta länsstyrelsen för samråd.

Läs gärna mer om tillstånd för vattenverksamhet på länsstyrelsens hemsida.

Servitut och avtal

Om fastigheten ska kopplas in på en vatten- eller avloppsanläggning utanför den egna fastigheten eller om det är en gemensamhetsanläggning krävs servitutsavtal eller andra avtal som visar att du har inkopplingsrätt samt ett intyg på att anläggningen är klar och att fastigheten kan anslutas.

Kommunalt vatten och avlopp

Ligger fastigheten inom ett område med kommunalt vatten och avlopp vänder du dig till kundtjänst för vatten och avfall (telefonnummer 0498-269000, knappval 2). Där kan du få hjälp med att se på möjligheter att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt få information om tillvägagångssätt och kostnader.

Du kan även läsa mer på vår sida om kommunalt vatten och avlopp.

Installation/ändring av kommunalt vatten och avlopp

En installation eller väsentlig ändring av en anläggning för allmän vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt kräver en anmälan. Innan du påbörjar installationen måste du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden och få ett startbesked. Startbeskedet genererar en kostnad enligt gällande bygglovtaxa.

Detta behöver du skicka in inför startbesked:
  • Anmälningsblankett. Vatten- och avloppsentreprenör/markentreprenör ska anges på anmälningsblanketten
  • Situationsplan (tomtkarta) som visar vilken byggnad som berörs av installationen
  • Förslag till kontrollplan
Detta behöver du skicka in inför slutbesked:

Vad som behöver lämnas in till miljö- och byggnämnden inför slutbesked framgår av startbeskedet, men det kan handla om följande handlingar:

  • Situationsplan (tomtkarta) som visar nya ledningar från förbindelsepunkt till berörd byggnad. Ledningstyp och förläggningsdjup ska framgå.
  • Vatten- och avloppsritning som visar befintliga ledningar (om sådana finns) samt nya ledningar invändigt.
  • Verifierad och undertecknad kontrollplan.
  • Egenkontroll från vatten- och avloppsentreprenör/markentreprenör.
  • Intyg från vatten- och avloppsentreprenör, över att befintlig rörinstallation (om sådan finns) uppfyller Region Gotlands krav och kan anslutas till regionens ledningsnät. Exempelvis i ärenden där byggnaden har haft eget vatten men nu ska anslutas till regionens ledningsnät.